Valitse ao-oppilaitos
opso_työnantaja_yläkuva.jpg
Kehitä oppisopimuksella

Oppisopimuskoulutuksen käynnistyminen edellyttää aina työnantajaa, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittyä ammattilaiseksi työsuhteessa – joko palkkaamalla uuden työntekijän tai kouluttamalla nykyistä henkilöstöään. Myös yrittäjät voivat kehittää omaa osaamistaan yrittäjän oppisopimuksella.

Tarjoa työsuhde ja alan työehtosopimuksen mukainen palkka

Oppisopimus on työnantajan ja oppisopimusopiskelijan välinen määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, johon yhdistetään henkilökohtainen opiskeluohjelma. Oppisopimusopiskelijaa koskevat työsuhteessa samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muitakin yrityksen/työpaikan työntekijöitä: esim. työterveyshuolto, vakuutusturva, työn edellyttämät työ- ja turvavaatteet, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus.

Työnantaja sitoutuu maksamaan oppisopimusopiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä siihen liittyvät sivukulut. Jos työnantaja ei kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin tai alalla ei ole olemassa
työehtosopimusta, työsopimuksella sovittu palkkaehto on osapuolia sitova. Työnantajan velvollisuus on tällöin huolehtia siitä, että työstä maksetaan tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävä palkka.

Työnantajalle oppisopimuskoulutuksessa maksettavat tuet.

Oppisopimuksissa noudatetaan koeaikaa, joka on tavallisesti 4 kk tai vähintään puolet oppisopimuksen kestosta. Tutustu myös: Kokeile ennakkojaksolla ilman työsuhdetta

Oppisopimusopiskelijalle kertyy työsuhteessa palkallisia vuosilomapäiviä. Lomaoikeus karttuu myös tietopuolisten opintojen aikana, vaikka työnantaja ei maksaisikaan tältä ajalta palkkaa. Oppisopimusaika lasketaan mukaan myös eläkekertymään. Tietoa työsopimuslaista ja työehtosopimuksista löydät www.finlex.fi

Anna mahdollisuus oppia työssä

Oppisopimuksen kesto on aina yksilöllinen riippuen opiskelijan lähtötasosta, yrityksen tarpeista ja taloudellisista resursseista. Oppisopimuksen minimikesto on 4 kk. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen oppisopimuksella kestää noin 2 – 3 vuotta ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen vastaavasti 1,5 – 2 vuotta. Yksittäiseen tutkinnon osaan tai muun lisäkoulutuksen hankkimiseen varataan aikaa 4 – 12 kk.

Oppisopimusopiskelijan työaika on vähintään 25 tuntia viikossa tai 100 tuntia kuukaudessa. Työtehtävien tulee vastata opiskelijan oppimistavoitteita. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydentävät tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa (keskimäärin 2 päivää kuukaudessa) katsotaan työssäoloajan veroiseksi. Työnantaja voi päättää, maksaako hän opiskelijalle palkkaa tietopuolisen koulutuksen päivien ajalta.

Toisella työpaikalla, yhteistyöyrityksessä tai saman työnantajan eri yksikössä/toimipisteessä tapahtuvat työjaksot ovat oppisopimuskoulutuksen aikana mahdollisia, jos ne katsotaan tutkinnon suorittamisen näkökulmasta tarpeelliseksi. Työnantaja on kuitenkin velvollinen maksamaan tältä ajalta työntekijälleen normaalisti palkkaa.

Nimeä työpaikkakouluttaja oppisopimuksen vastuuhenkilöksi

Onnistunut oppisopimuskoulutus perustuu hyvin suunniteltuun työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen ja oppimiseen. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen vastuuhenkilöksi nimetään työyhteisöstä työpaikkakouluttaja, joka tukee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista koko oppisopimuksen ajan. Hyvä työpaikkakouluttaja on oman alansa ammattilainen, jolla on lisäksi tahtoa, halua ja kiinnostusta välittää työpaikan hiljaista tietoa ja omaa ammattiosaamistaan oppisopimusopiskelijalle. Oppisopimusopiskelijan ohjausvastuuta voidaan myös jakaa työyhteisössä eri työntekijöiden kesken.

Järjestämme työpaikkakouluttajille ilmaisia valmennuksia ohjauksen tueksi: