Valitse ao-oppilaitos

opso_kehittäminen.jpg

Kehittämistoiminta

Jyväskylän oppisopimuskeskus on aktiivinen toimintansa kehittäjä. Kehittäminen perustuu toiminnan arviointiin ja asiakaspalautteisiin. Tavoitteena on uudistaa oppisopimuspalveluja sekä vahvistaa ja ylläpitää oppisopimuksen myönteistä tulevaisuuskuvaa työelämälähtöisenä ja joustavana koulutusmuotona.  

Vuosi 2015

OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 - 31.12.2017 (ESR)

OpsoDiili Länsi-Suomi ESR-hankkeen tavoitteena on edistää oppisopimuksen win-win –tilanteiden syntymistä, joissa sekä nuoret että yritykset ovat voittajia: nuoret saavat tarvitsemansa koulutus- ja työpaikan sekä työnantajat tuottavia ja innovatiivisia nuoria osaajia yrityksiinsä kasvamaan.

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, joiden avulla parannetaan oppisopimuskoulutuksen tunnettavuutta, helpotetaan oppisopimuskoulutukseen ohjautumista sekä edistetään työpaikkojen ja nuorten kohtaamista.

Hanke muodostaa kehittämiskokonaisuuden yhdessä valtakunnallisen koordinoivan hankkeen sekä Pohjois-, Etelä ja Itä-Suomen suuralueiden hankkeiden kanssa.
Yhteisenä tavoitteena on vahvistaa nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytyksiä.

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustukset, jatkuu:

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
Lisätietoja: koulutustarkastaja Susanna Miettunen

Korotettu koulutuskorvaus
Lisätietoja: koulutustarkastaja Susanna Miettunen

Työpaikkaohjaajien koulutus
Lisätietoja: koulutustarkastaja Milja Manninen

Vuosi 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen toimenpideohjelma käynnistyi vuoden 2014 alussa. Toimenpideohjelma kestää vuodet 2014 - 2016 ja on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus. Ohjelma pyrkii myös edistämään nuorille suunnattuja, koulutusta ja työtä joustavasti yhdistäviä malleja. Toimenpideohjelman kohderyhmänä ovat ne alle 25-vuotiaat nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. 
Jyväskylän oppisopimuskeskukseen lisäresurssia nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi ja edistämiseksi saatiin yhteensä 351 400 euroa vuosille 2014-2015.

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustukset:

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja siten, että sitä voisi käyttää oppisopimuskoulutukseen valmistavana ennakkojaksona.. Avustusta Jyväskylän oppisopimuskeskukselle myönnettiin 108 700 euroa ja kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän ammattiopiston ammattistartin kanssa. Hanketta toteutetaan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän koordinoimassa valtakunnallisessa verkostossa.
Lisätietoja: koulutustarkastaja Tarja Orellana

Korotettu koulutuskorvaus
Korotettua koulutuskorvausta maksetaan työnantajille vuonna 2014 perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) päättäneiden sekä vuonna 2013 perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen jälkeen aloittaneiden opiskelijoiden oppisopimuksena järjestettävään ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Avustusta Jyväskylän oppisopimuskeskukselle myönnettiin 146 700 euroa.
Lisätietoja: koulutustarkastaja Tarja Orellana

Työpaikkaohjaajien koulutus
Tavoitteena on kehittää työpaikkaohjaajien ja työyhteisöjen osaamista siten, että työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus on nuoren opiskelijan tarpeisiin riittävää ja osuvaa ja tukee opiskelijan ja työyhteisön ammattiosaamisen ja -identiteetin kehittymistä. Erillisrahoitusta Jyväskylän oppisopimuskeskukselle myönnettiin 96 000 euroa. Hanketta toteutetaan Omnian koulutuskuntayhtymän koordinoimassa valtakunnallisessa verkostossa.
Lisätietoja: koulutustarkastaja Milja Manninen

Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteutusta jatketaan edelleen ja
nuorten oppisopimuskoulutusta edistetään myös lisäämällä tutkinnon osien suorittamista. Laadun kehittämistä jatketaan vertaisarviointihankkeen tulosten pohjalta ja pääpaino laatutyössä on prosessien kuvaksissa.

Vuosi 2013 

Vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti Jyväskylän oppisopimuskeskukseen  laadittiin kehittämisohjelma vuosille 2013 – 2014. Kehittämisohjelman turvin resurssoitiin mm. 2 + 1 mallin kehittämistyötä, Mentorointitoiminnan kehittämistä ja Erityisen tuen tarpeessa olevien oppisopimusta.

Uusina opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamina hankkeina käynnistyi Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittämishanke, Nuorten aikuisten osaamisohjelma. Opetushallituksen rahoittamana jatkettiin laadun kehittämistyötä vertaisarviointihankkeen kautta: Järvi-Suomen oppisopimustoimijoiden vertaisarviointihanke 2.
Jyväskylän oppisopimuskeskus osallistui myös valtakunnalliseen Hyvä diili –mentorihankkeeseen (Opetushallitus/tyke). Hankkeessa oli mukana 13 oppisopimustoimijaa. 

Vuosi 2012  

Jyväskylän oppisopimuskeskus haki vuonna 2012 ulkopuolista kehittämisrahoitusta ja käynnisti kaksi Opetushallituksen rahoittamaa valtionavustushanketta toimintansa kehittämisen tueksi.

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämistyötä vahvistettiin viiden oppisopimuskoulutuksen järjestäjän vertaisarviointihankkeen kautta. Tavoitteena oli ottaa käyttöön vertaisarviointimenetelmä sekä pilotoida oppisopimuskoulutukselle luotuja laatukriteereitä. Kehittämistyön tuloksena saatiin valitun oppisopimuskoulutusprosessin itsearviointi- ja vertaisarviointitulokset sekä toiminnan kehittämissuunnitelma arviointien pohjalta.

Hankeavustusta haettiin myös uusien toimintamallien ja koulutuspolkujen kehittämiseen erityisesti maahanmuuttajataustaisille oppisopimusopiskelijoille. Kehittämistyö käynnistyi syksyllä yhdessä Jyväskylän aikuisopiston, Jyväskylän kristillisen opiston sekä Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskuksen kanssa.

Jyväskylän oppisopimuskeskus jatkoi kv-partneritoimintaa Seinäjoen aikuiskoulutuksen oppisopimuspalvelujen koordinoimassa OpsoPro Central –hankkeessa. Hanke sai jatkorahoituspäätöksen vuoden 2014 kevääseen asti. Hankkeen verkosto muodostuu viidestä oppisopimuskoulutuksen järjestäjästä. Lue lisää kansainvälisyyssivultamme.

Loppuvuoden 2012 aikana valmisteltiin kolme uutta valtionavustushanketta, joista kaksi nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen ja yksi laadun kehittämisen tueksi.