Valitse ao-oppilaitos
Työsuhdeperusteisuus
Oppisopimus on oppisopimusopiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, johon yhdistetään henkilökohtainen opiskeluohjelma. Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työsuhteen/työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä siihen liittyvät sivukulut. Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu erikseen oppisopimusopiskelijan tai nuoren työntekijän palkkauksesta. Jos työnantaja ei kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin tai alalla ei ole olemassa työehtosopimusta, työsopimuksella sovittu palkkaehto on osapuolia sitova. Työnantajan velvollisuus on tällöin huolehtia siitä, että työstä maksetaan tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävä palkka.

Oppisopimusopiskelijan työaika on vähintään 25 tuntia viikossa tai 100 tuntia kuukaudessa. Tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa katsotaan työssäoloajan veroiseksi. Työnantaja ei voi velvoittaa oppisopimusopiskelijaa käyttämään viikkolepopäiviä tai vuosilomapäiviä tietopuolisen koulutuksen lähipäiviin. Työnantaja voi kuitenkin päättää, maksaako hän opiskelijalle palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta. Opiskelija on tässä tilanteessa oikeutettu oppisopimuskeskuksen maksamiin opintososiaalisiin etuihin.

Koska oppisopimusopiskelija on oppisopimuksen ajan työsuhteessa ja saa palkkaa, hän ei ole oikeutettu samanaikaisesti opintotukeen/-lainaan. Oppisopimusopiskelija on ensisijaisesti palkansaaja/työntekijä, eikä hänellä ole samanlaista opiskelijan statusta, kuin oppilaitoksessa opiskelevilla.

Oppisopimusopiskelijaa koskevat työsuhteessa samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muitakin yrityksen/työpaikan työntekijöitä: esim. työterveyshuolto, vakuutusturva, työn edellyttämät työ- ja turvavaatteet, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus. Oppisopimukseen kirjataan aina myös koeaika (max 4 kk), jonka aikana työsuhteen ja oppisopimuksen voi molemmin puolin purkaa ilman perusteita.

Oppisopimusopiskelijalle kertyy työsuhteessa palkallisia vuosilomapäiviä. Lomaoikeus karttuu myös tietopuolisten opintojen aikana, vaikka työnantaja ei maksaisikaan tältä ajalta palkkaa. Oppisopimusaika lasketaan mukaan myös eläkekertymään. Muista pyytää työnantajaltasi työtodistus oppisopimuksen päättyessä.

Tietoa työsopimuslaista ja työehtosopimuksista löydät www.finlex.fi