Valitse ao-oppilaitos
Tukea opintoihin
Opiskelijan tuen tarve ja tarvittavat tukitoimet oppisopimuskoulutuksen eri vaiheissa kirjataan osaksi opiskelijan henkilökohtaista opiskeluohjelmaa tai mikäli oppisopimuskoulutus toteutetaan erityisopetuksena, laaditaan opiskelijalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tästä käytetään Jyväskylän oppisopimuskeskuksessa nimeä erityisen tuen suunnitelma. Suunnitelma sisältää tutkinnon suorittamiseen ja opintoihin vaikuttavat asiat, valitut tukitoimet sekä perustelun erityisen tuen tarpeelle. Tieto HOJKS:sta ja erityisen tuen perusteista ovat salassa pidettäviä tietoja.

Erityisen tuen tarve voi tulla esiin esim. hakeutumisvaiheessa tehdyn haastattelun, opiskelijan toimittamien dokumenttien (esim. lausunnot, koulu- ja opiskelutodistukset) tai aiemman työ- ja opiskeluhistorian perusteella. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia testejä ja kartoituksia lisäselvyyden saamiseksi, jotta tukea osataan suunnitella ja kohdentaa oikein. Oppisopimusopiskelijalle järjestettävä tuen kokonaisuus suunnitellaan aina moniammatillisena yhteistyönä. Henkilökohtaisen opiskeluohjelman toteutumista seurataan ja sitä on mahdollista täydentää tai muuttaa tarpeen mukaan eri osapuolten yhteisestä sopimuksesta.