Valitse ao-oppilaitos
Sanastoa
Ammattiosaamisen näyttö
Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija osoittaa vaadittavan ammattitaidon ammattiosaamisen näytöissä. Ammattitaidon osoittamistavat ja niiden arviointi on määritelty tutkintokohtaisesti tutkinnon perusteissa.

Arviointi
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan arvioinnilla tarkoitetaan osaamisen ja sen kehittymisen arviointia. Arviointeja on tehtävä riittävän usein koulutuksen aikana ja sen päättyessä sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen että tietopuolisten opintojen osalta. Arvioinnissa käytettävät perusteet on määritelty tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksissa, arvioinnin kohteissa ja kriteereissä sekä ammattitaidon osoittamistavoissa.

Henkilökohtainen opiskeluohjelma
Oppisopimuskoulutuksen järjestämismuoto edellyttää aina henkilökohtaisen opiskeluohjelman (HEO) laadintaa, jonka sisällöstä on säädetty yksityiskohtaisesti ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (811/1998) 6 §:ssä. Henkilökohtainen opiskeluohjelma tulee laatia riippumatta siitä, toteutetaanko oppisopimus näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena, ammatillisena peruskoulutuksena tai lisäkoulutuksen kohdalla ei-tutkintoon valmistavana lisäkoulutuksena. Henkilökohtainen opiskeluohjelma on keskeinen oppisopimuskoulutuksen toteutumista ja rahoituksen perusteena olevan toiminnan sisältöä kuvaava asiakirja.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
Järjestettäessä oppisopimuskoulutusta tutkintoon johtavana ammatillisena peruskoulutuksena, tulee laatia sitä koskeva henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opiskelijan mahdollisuudesta yksilöllisiin opintoihin ja opintojen valintoihin säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (14 §). Ammatillisesta koulutuksesta annetussa asetuksessa (811/1998, 3 §, 4 §, 12 a §) on puolestaan säännökset opinnoista tiedottamisesta ja opinto-ohjauksesta ja osaamisen tunnustamisesta. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella edistetään opiskelijan yksilöllistä valinnaisuutta ja yksilöllisten lähtökohtien huomioon ottamista.

Henkilökohtaistaminen
Henkilökohtaistaminen koskee oppisopimuskoulutusta silloin, kun sitä järjestetään näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistamisen toteuttaminen perustuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin (631/1998, 8 §:n 3 mom) sekä valtioneuvoston asetukseen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta (794/2015). Sen mukaisesti henkilökohtaistaminen tulee toteuttaa kolmessa vaiheessa: koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava vaiheittain ja koottava henkilökohtaistamista koskevaksi asiakirjaksi. Osapuolten on myös allekirjoitettava se, samoin tehtäessä siihen muutoksia. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma ja muu henkilökohtaistamisen yhteydessä dokumentoitu aineisto kootaan henkilökohtaistamista koskevaksi asiakirjakokonaisuudeksi.

Kolmikanta
Komikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa.

Koulutuksen järjestäjä
Tässä koulutuksen järjestäjä tarkoittaa Jyväskylän oppisopimuskeskusta, joka on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymää.

Mentori
Yrittäjän oppisopimuksessa yrittäjän oppimisen tukena toimii mentori. Mentori voi olla toinen, kokenut yrittäjä, jonka ei tarvitse kuitenkaan välttämättä olla samalta alalta.

Näyttötutkinto
Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa.

Näyttötutkinnon järjestäjä
Koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai säätiö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa tiettyä näyttötutkintoa koskevan järjestämissopimuksen.

Näyttötutkinnon perusteet
Asiakirja, jossa määritellään tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat sekä mahdollinen osaamisala. Tutkinnon perusteista päättää Opetushallitus.

Näyttötutkinnon suorittaja
Näyttötutkintoa suorittava henkilö.

Näyttöympäristö
Toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan.

Oppisopimus
Oppisopimus on vähintään 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus. Oppisopimuksen liitteenä on aina henkilökohtainen opiskeluohjelma.

Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus on yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto, jossa koulutus perustuu pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävään koulutukseen, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä opinnoilla.

Osaamisen tunnistaminen
Kartoitetaan hakeutujan lähtötilanne eli selvitetään hänen aiemmin osoitettu osaamisensa ja aiemmin saavutettu osaamisensa.

Osaamisen tunnustaminen
Opiskelija voi aikaisemmin suoritetuilla opinnoilla, harjoittelulla, työkokemuksella tai muutoin hankitulla osaamisella korvata suorittamaansa tutkintoon kuuluvia opintoja.

Osallistumistodistus
Näyttötutkintoperusteisessa oppisopimuskoulutuksessa oppisopimusopiskelijalle annetaan osallistumistodistus. Opetushallitus on antanut määräyksen 20/011/2015 osallistumistodistuksista tutkintoon tai tutkinnon osaan valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa.

Tietopuolinen koulutus ja tietopuoliset opinnot
Oppisopimuskoulutukseen sisältyvän tietopuolisen koulutuksen tarkoitus on täydentää työpaikalla työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa koulutusta. Koulutus toteutetaan etätehtävinä, ohjattuna etäopiskeluna, verkko-opetuksena, oppilaitoksessa teoriaopetuksena, lähiopetuspäivinä tai kehittämis- ja projektitöinä. Tietopuolisen koulutuksen tulee muodostaa johdonmukainen kokonaisuus työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kanssa. Tietopuolisen koulutuksen kohdalla on keskeistä niiden ajoittuminen oppisopimuskoulutuksen ajalle siten, että ne täydentävät työpaikalla tapahtuvaa koulutusta työtehtäväkokonaisuuksien sisältöjen ja vaativuuden mukaisella tavalla.

Tutkinnon perusteet
Tutkinnon perusteet on asiakirja, joka antaa tietoa tutkinnon tutkintovaatimuksista, sisällöstä ja ammattitaitokriteereistä.

Tutkintosuoritus
Näyttötutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa antama osoitus tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta.

Tutkintotilaisuus
Tapahtuma, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon.

Tutkintotodistus
Tutkintotodistus tarkoittaa todistusta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkintojärjestelmässä todistuksen antaa tutkintotoimikunta, kun kaikki tutkinnossa vaadittavat osat on suoritettu hyväksytysti. Ammatillisessa peruskoulutuksessa todistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus antaa määräykset todistusmalleista.

Tutkintotoimikunta
Tutkintotoimikunnat ovat Opetushallituksen asettamia, työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia edustavia luottamuselimiä, joiden ensisijaisena tehtävänä on valvoa aikuisten näyttötutkintojen järjestämistä ja myöntää tutkintotodistukset.

Työpaikalla tapahtuva koulutus
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla järjestettävää koulutusta, mikä tapahtuu käytännön työtehtävien yhteydessä.

Työpaikkakouluttaja
Työpaikkakouluttajalla tarkoitetaan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan kirjattavaa vastuullista kouluttajaa, joka vastaa oppisopimusopiskelijan ohjauksen ja koulutuksen järjestämisestä työpaikalla siten, että opiskelijan on mahdollista saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaiset ja yrityksen tarpeisiin täsmennetyt ammattitaitovaatimukset.

Yrittäjän oppisopimus
Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa yrittäjän opiskelun tukena on mentori. Yrittäjän oppisopimuksen liitteenä on henkilökohtainen opiskeluohjelma ja ohjaussopimus.