Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Talous.jpg

Verkkopalvelun toteutus

Hankintailmoitus on jätetty julkaistavaksi HILMA:ssa (hankintailmoitukset.fi) 20.6.2017. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tällä sivulla.

Verkkopalvelun toteutus tarjouspyyntöasiakirjat
Kysymykset ja vastaukset

Käyttöympäristö

1. Kohdassa 3.5 edellytetään, että toimittaja tekee järjestelmäkokonaisuuden asennuksen lopulliseen käyttöympäristöön.

Voidaanko olettaa, että mikäli käyttöympäristöä ei hankita tarjouksen option perusteella, käyttöympäristö on kuitenkin toimittajan kanssa sovittavien määritysten mukainen esimerkiksi käyttöjärjestelmäympäristön suhteen?

Vastaus: Kyllä. Vaikka toimittajan tarjoamaa vaihtoehtoa ei käytettäisi, niin valittu toimittaja pääsee vaikuttamaan hankittavaan ympäristöön. Tavoitteena on saada ympäristö, joka vastaa myös valitun toimittajan toivomuksia ylläpidon ja jatkokehityksen kannalta.

Varmuuskopioiden säilytys

1. Kohdassa 5 mainitaan, että ”Pyydettäessä on mahdollista saada pidempiaikainen säilytys”. Voiko varmuuskopioiden lisäsäilytys olla lisäveloitteinen palvelu, vai tuleeko se laskea option perushinnoitteluun?

Vastaus: Kyllä, mahdollisesta pidempiaikaisesta säilytyksestä sovitaan erikseen ja se voi olla lisäveloitteinen palvelu.

Virhetilanteiden ratkaisu

1. Kohdassa 5 mainitaan, että virhetilanteiden ratkaisuaika tulisi olla n. yksi henkilötyöpäivä. Tarkoitetaanko tällä yhtä arkipäivää?

Vastaus: Kyllä.

Sisältöoikeuksien rajaus

1. Kohdassa 9.5.3 on mainittu sisältöaluekohtaiset oikeudet. Rajataanko tällaiset sisältöaluekohtaiset oikeudet sivukohtaisesti vai onko tarkoitus käyttää jotain muuta sivuston rakenteeseen liittyvää kriteeriä (esim. valikkorakenne) käyttöoikeuksien määrittämiseen (ja mitä?)

Vastaus: Oikeudet rajataan sivukohtaisesti.

Tilannekohtaiset ohjaukset

1. Ovatko tilannekohtaisten ohjausten linkitykset aina sivuston sisäisiä (kohdesivu samalla sivustolla)?

Vastaus: Kyllä ovat.

2. Tehdäänkö niitä toistuvasti samoille kohdesivuille (esim. “Haluan uuden ammatin”-ohjauslinkki usealla sivulla, kohdesivu aina sama)?

Vastaus: Usealta ohjaussivulta voi olla ohjaus samoille kohdesivuille. Ohjaussivuille ei lähtökohtaisesti ohjata muualta.

3. Tulisiko samalle kohdesivulle vievän yksittäisen ohjauselementin olla samanlainen ja -sisältöinen kaikilla sivuilla, joilla kyseinen elementti esitetään (kuva ja teksti aina samat, eivät ole riippuvaisia sivusta, jolla tilannekohtaiset ohjaukset esitetään)?

Vastaus: Kyllä.

Suodatusnäkymät

1. Vaatimusmäärittelyssä todetaan seuraavaa: “Suodatusnäkymiä pitää voida luoda vähintään jokaisesta alasta sekä jokaisesta koulutustyypistä. [---] Suodatusvaihtoehdot (metatiedot) tulee voida valita näkymäkohtaisesti. Alakohtaisilla sivuilla koulutuksia tulee voida esimerkiksi suodattaa koulutustyypin, opiskelumuodon ja paikkakunnan mukana, kun puolestaan koulutuskohtaisella sivulla koulutuksia tulee voida suodattaa alan mukaan.”

Mitä suodatusvaihtoehtojen valitsemisella näkymäkohtaisesti tarkoitetaan - onko suodatusnäkymiä kahta tyyppiä (ala- ja koulutustyyppikohtainen näkymä), vai voivatko esimerkiksi kaksi alakohtaista näkymää olla keskenään erilaisia käyttäjille näkyvien suodatusvaihtoehtojen kannalta (esim. alakohtaisessa näkymässä A suodattimet koulutustyypille ja opiskelumuodolle, alakohtaisessa näkymässä B ainoastaan paikkakunnalle)? Tämä on eri asia kuin suodattimien mahdollisten arvojen vaihtelu (näkymässä A valittavana eri paikkakunnat kuin näkymässä B).

Vastaus: Suodatusnäkymiä on vähintään alakohtainen näkymä sekä koulutustyyppikohtainen näkymä. Jokaisella alakohtaisella näkymällä on samat suodattimet (esim. Metsä ja Luonto -alalla on samat suodattimet kuin Kauneudenhoitoalalla). Koulutustyyppikohtaisissa suodatusnäkymissä on lähtökohtaisesti kaikissa samat suodattimet, jotka eivät kuitenkaan välttämättä ole samat kuin alakohtaisissa suodatusnäkymissä. Esimerkiksi alakohtaisessa suodatusnäkymässä yhtenä suodattimena pitää olla koulutustyyppi, mikä puolestaan ei ole relevantti koulutustyyppikohtaisessa suodatusnäkymässä.

Ajankohtaista

1. Vaatimusmäärittelyn kohdassa 6.8. sanotaan, että ajankohtaisnostot valitaan sivuille metatiedon mukaan (“[ajankohtaiselementissä] valitaan sivukohtaisesti, minkä metatiedon mukaan elementtiin nousee uutisia.”), mikä viittaa automatiikkaan. Samoin kohdassa 7.8. mainitaan, että ajankohtaisartikkelit esitetään linkitettyinä eri sivuille niiden avainsanojen mukaan. Toisaalta kohdassa 7.7. todetaan, että ajankohtaisnostot valitaan jokaiseen sisältöelementtiin manuaalisesti, mitä tukee myös kohdan 6.8. maininta uutisten ylläpitämisestä (“uutisia ylläpidetään ajankohtaista‐sivulla, jossa nostetaan eri sivuilla sijaitseviin ajankohtaisnostoihin.”).

Onko tarkoitus valita sivulle lisättävän ajankohtaiselementin nostot manuaalisesti (yksi kerrallaan) vai automatisoida valinta metatiedon avulla (esimerkiksi näyttää tietyllä asiasanalla merkittyjä uutisia ilman, että niitä pitäisi valita yksitellen)?

Määritelläänkö se, missä tietty ajankohtaissisältö näytetään, itse ajankohtaissisällössä (“Julkaise tämä uutinen sivuille A, B ja C”) vai sivulle nostettavassa ajankohtaiselementissä (“Näytä tässä elementissä uutiset X ja Y”)?

Vastaus: Etusivulle ja osioiden pääsivuille tulee voida nostaa uutisia manuaalisesti, jolloin viestintäosasto voi nostaa sivuille relevantteja uutisia riippumatta siitä, milloin ne on julkaistu tai mihin kategoriaan ne kuuluvat. Se, määritelläänkö näiden manuaalisten nostoelementtien uutiset nostoelementissä vai uutisessa, siihen ei ole otettu kantaa.

Muille kuin näille edellä mainituille laskeutumissivuille tuodaan uutisvirtaa automatisoidusti metatietojen mukaan. Esimerkiksi Metsä ja Luonto -sivuille tuodaan ennalta määrätty määrä tietyn kategorian uutisia kronologisessa järjestyksessä.

Bannerit

1. Onko kohdassa 6.3 mainituille bannereille suunniteltu klikki- tai näyttöseurantaa tms. tavallisesta kuva-/tekstinostosta erottavaa ”lisätoiminnallisuutta”?

Vastaus: Tätä ei ole suunniteltu, mutta mahdollisuus sellaisen lisäämiselle jossain vaiheessa on hyvä säilyttää

RSS-syötteet

1. Onko kohdan 6.9 RSS-syötteiden tuonnissa tarkoituksena, että sisällöntuottaja voi itse konfiguroida RSS-syötteen tuonnin tiettyyn osioon, vai riittääkö että syötteitä voidaan konfiguroida toimittajan toimesta?

Vastaus: Riittää, että toimittaja voi konfiguroida syötettä.

2. Kohdassa 7.10 mainitaan, että sisältösivut rakentuvat [--] RSS-syötteestä. Mitä tällä tarkoitetaan?

Vastaus: Tällä tarkoitetaan, että sisältösivuille tulee voida lisätä RSS-elementti, johon tuodaan syötettä toisesta palvelusta, esimerkiksi Medialle-sisältösivulle tuodaan tiedotteet RSS-syötteellä. Kaikille sisältösivuille ei tule RSS-syötettä, mutta mahdollisuus sellaisen lisäämiselle tulee olla.

HTML-upotukset

1. Voidaanko kohdassa 6.11 mainitut HTML-upotukset tehdä sisältökentästä erillisiin upotuskenttiin? Vapaamuotoiset upotukset ovat usein sisältökentässä estettyjä, koska niiden salliminen pääsääntöisesti mahdollistaa erilaiset Javascript-hyökkäykset käyttäjien selaimiin kenen tahansa sisällön muokkaamiseen oikeudet omaavan käyttäjän toimesta.

Vastaus: Kyllä, nämä voidaan tehdä erillisiin upotuskenttiin.

Englanninkielinen sivusto

1. Kohdassa 8.6 mainitaan erillinen englanninkielinen sivusto. Onko tällä sivustolla tarkoitus käyttää suomenkieliselle sivustolle muualla määriteltyjä toiminnallisuuksia (mm. some-seinä, karuselli, bannerit ja muut nostotoiminnallisuudet), vai onko kohdassa mainittu lista toiminnallisuuksista tarkoitettu tyhjentäväksi?

Vastaus: Englanninkielinen sivusto tulee koostuumaan täysin samoista elementeistä kuin suomenkielinen sivusto ollen kuitenkin suomenkielistä sivustoa huomattavasti suppeampi. Kyseessä ole suomenkielisen sivuston kieliversio vaan erillinen sivusto.

Soveltuvuuskriteerit

1. Liitteen 3 Perustiedot-välilehdellä tarjoajan soveltuvuuskriteereissä projektihenkilöstöltä edellytetään Wordpress-sisällönhallintajärjestelmällä toteutettuja referenssejä. Tarjouspyynnössä kuitenkin vastaava edellytys on Drupalilla toteutetut referenssit, ilmeisesti on siis tarkoitettu Drupalia?

Vastaus: Kyllä on tarkoitettu Drupalia. Kyseessä on jäänne vanhasta dokumenttipohjasta, joka on unohtunut korjata.

Sivuston julkaisu

1. Kohdassa 6 edellytetään, että uusi sivusto julkaistaan 1.1.2018. Onko julkaisu mahdollista siirtää arkipäiväksi jommalle kummalle puolelle uuttavuotta?

Vastaus: Sivusto voidaan julkaista arkipäivänä vuoden 2017 puolella. Tavoitteena on, että 1.1.2018 on sivusto julki.

Kelpoisuus

1. Kohdassa 7. "Tarjoajia koskevat kelpoisuusehdot" mainitaan seuraavasti: "Valittavan toimittajan edellytetään lisäksi olevan yhteistyökykyinen ja proaktiivinen sekä käyttävän kaikessa yhteistyössä suomen kieltä." Voiko osa tiimin jäsenistä olla muualta kuin Suomesta (jolloin työkielenä olisi englanti), jos toimittajan pääasialliset kontaktihenkilöt, kuten projektipäällikkö ja suunnittelijat, ovat kuitenkin suomenkielisiä?

Vastaus: Kyllä, kunhan projektipäällikkö ja suunnittelijat osaavat hyvin suomea.