Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Talous.jpg

Painopalvelut

Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat on lähetetty julkaistavaksi HILMA:ssa 12.7.2016. Hankinta on puitejärjestely.

Kysymykset ja vastaukset

1. Kysymys: Olisi yksi kysymys eri tuotteiden hinnoittelusta. Miten se on ajateltu tehdä?

Vastaus:

Painopaperiarkille painettavien tuotteiden hinnoittelu hoidetaan sopimuksen sähköiseksi liitteeksi
laaditulla hinnoittelutyökalulla (Tarjouspyynnön liite 0c).

Tuotteet, joille tarjouspyynnössä on pyydetty ilmoittamaan hinta, laskutetaan sopimuskaudella
tarjoushintoihin perustuvilla sopimushinnoilla. Näitä tuotteita ovat esim. kirjekuoret, mapit ja Rollupit.

Puitejärjestelyn perusteella on mahdollista hankkia valitulta kumppanilta myös muita kuin ennalta
hinnoiteltuja painotuotteita tai niihin liittyviä lisätuotteita (esim. messukalusteet, salkoliput).
Näiden tuotteiden hinnoittelu perustuu tapauskohtaiseen tarjoukseen. Tilaajalla on oikeus tilata
näitä tuotteita myös muilta toimijoilta.

2. Kysymys: Sidontalisä pyydetään alkavalle sadalle arkille. Miten alle sadan arkin tuotteen sidonta hinnoitellaan?

Vastaus:

Enintään 100 arkin tuotteessa on yksi alkavan sadan arkin sidonta. Näin ollen siitä saa laskuttaa
yhden sidontalisän / sidottu tuote. Sanamuotoa on tarkennettu kysymyksen johdosta
sopimusluonnoksen kohdassa 8.5.2.5. Muutos on merkitty muutettuun asiakirjaan vihreällä
taustavärillä.

3. Kysymys: Hinnoitellaanko kirjekuoret ja käyntikortit tarjouspyynnön laskentamallilla?

Vastaus:
Käyntikortit hinnoitellaan laskentamallilla. (Katso myös hinnoittelutaulukon ”Painoalustalisät” -
välilehti.)

Kirjekuorien hinnoittelulle on laadittu kysymyksen johdosta hinnoittelutavat muutettuihin
asiakirjoihin. Muutoksia on tehty tarjouspyyntöön, sen sopimusluonnokseen (Liite 1),
palvelukuvaukseen (Liite 1a), hintaliitteeseen (Liite 1b) ja hinnoitteluliitteeseen (Excelin välilehti
0b). Muutokset on merkitty tekstiasiakirjoihin vihreällä taustavärillä ja excel-tiedostoon vihreällä
fontilla.

4. Kysymys: Onko mapista mahdollista saada mallia? Erityisesti värillisyys ja ja lakkaus, sekä mahdolliset
käyntikorttitaskut vaikuttavat hinnoitteluun. Mitä tarkoitetaan paperilaminoinnilla?

Vastaus:
Mapin liittäminen sähköiseen tarjouspyyntöaineistoon ei ole mahdollista. Kysymykseen pyritään
vastaamaan kuitenkin niin, että mappien tarjoajilla olisi riittävät tiedot mappien tarjoamiseen.

Mappien värillisyys ei ole tarjouskilpailuhetkellä tiedossa, koska käynnissä oleva ilmeen uudistustyö
on kesken. Tarjoajan tulee varautua siihen, että mappiin laminoitavan paperin näkyville jäävä pinta
sisältää painoväriä kauttaaltaan.

Tarjottuun hintaan tulee sisältyä sopimusluonnoksen 8.6.1.3. kohdassa luetellut ominaisuudet, joita
on muutettu kysymyksen johdosta. Muutos on merkitty vihreällä taustavärillä.

5. Kysymys: Mille vähimmäiskappalemäärälle mappien hinta tulee antaa sitovasti?

Vastaus:
Tarjoushinta on sitova kaikkiin vähintään 100 kappaleen tilauksiin. Hinnoittelulomakkeessa tämä
kappalemäärä oli. Nyt se on lisätty myös sopimusluonnokseen ja muutos on merkitty asiakirjoihin
vihreällä värillä.

6. Kysymys: Tarjouslomakkeessa on kysytty rulla-offset –tekniikasta, että tuotetaanko ne tuotteet omana
tuotantona vai alihankintana. Miten vastaus vaikuttaa pisteytykseen tai tarjoajan asemaan?
Koskeeko alihankinnan käyttäminen myös muita tuotteita ja niistä saatavia pisteitä?

Vastaus:
Tarjousvertailu toteutetaan vertailuun hyväksyttyjen tarjousten osalta tarjouspyynnön 10.
kohdassa kerrotulla tavalla ja vertailuperusteilla. Muita vertailuperusteita ei käytetä.

Tarjouslomakkeessa kysytään rulla-offset -painon toteutustapaa informatiivisena asiana.

Alihankinnan käyttäminen ei vaikuta tarjoajan asemaan tarjousvertailussa, jos tarjoaja on antanut
pyydetyn alihankkijaselvityksen.

Alihankintaa koskevat ehdot ovat tarjouspyynnön liitteenä olevissa sopimusluonnoksessa ja sen
liitteenä olevissa Jyse-ehdoissa.