Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän lukiokoulutus_opiskelusta2.jpg

Ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuivat 1.8.2015

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen tutkinnon perusteet muuttuivat valtakunnallisesti 1.8.2015.  Siirtymäsäännöstä ei ole, vaan kaikki ammatillista perustutkintoa suorittavat siirtyvät noudattamaan uusia tutkinnon perusteita. Uudistus koskee sekä syksyllä 2015 ammatillisen perustutkinnon aloittavia opiskelijoita, että ennen lain voimaantuloa tutkinnon suorittamisen aloittaneita opiskelijoita, jotka siirtyvät suorittamaan tutkintonsa loppuun uudistettujen säädösten ja määräysten mukaisesti.

Mikäli opiskelija valmistuu viimeistään 31.7.2015, nämä muutokset eivät kosketa häntä.

Uudistus näyttäytyy opiskelijalle hieman eri tavoin riippuen siitä, suorittaako opiskelija perustutkintoa näyttötutkintona vai ammatillisena peruskoulutuksena.

Uudistuksessa korostuu perustutkinnon entistä suurempi yksilöllinen joustavuus. Opiskelijan mahdollisuus valita erilaisia tutkinnon osia laajenee ja osaamista voi hankkia entistä joustavammilla menetelmillä. Opiskelija voi rakentaa yksilöllisesti omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit eivät pääsääntöisesti muutu. Näkyvin muutos ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavissa tutkinnoissa on siirtyminen osaamisperusteisuuteen ja sen myötä käyttöön otettaviin osaamista kuvaaviin osaamispisteisiin. Tutkinnon perusteissa korostuvat osaamisen lisäksi työelämälähtöisyys sekä opiskelijoiden yksilölliset ja joustavat opintopolut.

Tällä hetkellä käytössä olevien opintoviikkojen tilalle tulee osaamista kuvaava osaamispiste-käsite. Osaamispisteet kuvaavat osaamista, eivät oppimiseen käytettyä aikaa. Osaamispisteet kertovat, kuinka kattavaa, merkittävää ja vaikeaa osaaminen on suhteessa koko tutkinnon osaamiseen. Yleisesti puhutaan osaamisperusteisuudesta, jota osaamispisteisiin siirtyminen korostaa.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää edelleen keskimäärin kolme vuotta. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opintoajat ovat kuitenkin yksilöllisiä ja voivat lyhentyä mm. opiskelijalla jo olevan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla.

 

Osaamispisteet opintoviikkojen tilalle

Tutkinnon rakenne 1.8.2015 alkaen Nykyinen tutkinnonrakenne
Perustutkinnon laajuus  180 osaamispistettä (osp) 120 opintoviikkoa (ov)
Ammatilliset tutkinnon osat
135 osp 90 ov
Yhteiset tutkinnot osat (ns. atto-aineet) 35 osp 20 ov
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 10 ov

 

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (=atot) muuttuvat yhteisiksi tutkinnon osiksi

Yhteisten tutkinnon osien laajuus on entisen 20 opintoviikon (ov) sijaan 35 osp. Tutkintotodistuksessa nykyiset atto-aineet ryhmitellään neljän isomman kokonaisuuden alle. Uusina osa-alueina yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältymään tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta ja työkyvyn ylläpitäminen.

Yhteisissä tutkinnon osissa ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa opintojen nimet saattavat muuttua hieman nykyisestä.

 

VIESTINTA- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 11 OSP

Pakolliset 8 osp

 • äidinkieli 5 osp
 • ruotsi 1 osp
 • vieras kieli 2 osp


Valinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN 9 OSP

Pakolliset 6 osp

 • matematiikka 3 osp
 • fysiikka ja kemia 2 osp
 • tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp

Valinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)  

YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN 8 OSP

Pakolliset 5 osp

 • yhteiskuntataidot
 • työelämätaidot 1 osp
 • yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
 • työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp

Valinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)

SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN OSAAMINEN 7 OSP

Valinnaiset 7 osp

 • kulttuurien tuntemus
 • taide ja kulttuuri
 • etiikka
 • psykologia
 • ympäristöosaaminen
 • opintoja em. kohdista 1.-3.

 Huom. punaisella merkityt uuden tutkinnon osien osa-alueet.

 

Jyväskylän ammattiopisto

 Lisätietoa antavat ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaajat sekä työssäoppimista ohjaavat opettajat. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin myös syksyn 2015 kotiväenilloissa.

Jyväskylän ammattiopistossa voi musiikkialan perustutkinnon ja painoviestinnän perustutkinnon suorittaa myös näyttötutkintona. Lisätietoa näitä koskevista muutoksista on //Jyväskylän aikuisopiston sivulla//.

 

Jämsän ammattiopisto

Jatkaville opiskelijoille muutoksesta ja sen vaikutuksista on tiedotettu Wilmassa.

Jämsän ammattiopistossa ammatillisten perustutkinnon voi suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena (nuoret) tai näyttötutkintona (aikuiset).

//Tulossa vielä Jämsän omaa asiaa tähän//

 

Jyväskylän aikuisopisto

//Keskeisimmät muutokset aikuisopiston osalta tähän// Vastaavat muutokset koskevat ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sitä mukaa, kun niiden perusteet uudistuvat.

Jyväskylän aikuisopistossa on mahdollista suorittaa rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, myös ammatillisena peruskoulutuksena. Näitä tutkintoja koskevat muutokset löytyvät  //Jyväskylän ammattiopiston// sivuilta.

 

Lyhyesti
Entistä suurempi yksilöllinen joustavuus.

Mahdollisuus valita erilaisia tutkinnon osia laajenee.

Osaamista voi hankkia entista joustavammin.

Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit eivät pääsääntöisesti muutu.

Siirrytään osaamisperusteisiin, ja osaamista kuvaaviin osaamispisteisiin.