Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg
Valtakunnallinen CERN-tiedeopetusverkosto 3

Hankkeen toteutusaika 3.9.2015 - 31.12.2015

Hanke on kansainvälistä toimintaa. Opettajat valmentavat opiskelijat Cern-tiedeopintoihin, minkä jälkeen kansainvälisen tutkimuskeskuksen tutkijat opettavat  innokkaille, hyvin valmistautuneille opiskelijaryhmille CERNissä fysiikan viimeisimmät tutkimustulokset, ryhmät tutustuvat tutkimuslaitteisiin ja keskustelevat tutkijoiden kanssa (vieraalla kielellä). Oppilaat raportoivat oppimastaan kouluissaan sekä tiedotusvälineissä.

Opettajille on viikon mittainen hiukkasfysiikankurssi kesäkuun alussa Cernissä. Myös koulujen rehtoreille ja opinto-ohjaajille tarjotaan tutustumismahdollisuus Cernin toimintaan Genevessä.

Tavoitteet

 • 300 oppilaitoksen verkoston toiminta tähtää haasteiden antamiseen lahjakkaille lukiolaisilla ja tarjoaa korkeatasoisen tiedeopiskelumahdollisuuden myös pienten ja syrjäisten lukioiden opiskelijoille
 • Seudullinen ja valtakunnallinen yhteistyö tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden harjoitella niin jatko-opinnoissa kuin työelämässä tarvittavia yhteistyötaitoja sekä nähdä kansainvälisen tiedeyhteisön toimintaa aidossa ympäristössä. Tiedeopinnoissa käytetään asiantuntijoina yliopistojen ja korkeakoulujen opettajia ja tutkijoita
 • Hanke edistää monipuolisten oppimis- ja opiskeluympäristöjen hyödyntämistä lukio-opiskelussa
 • Tiedeleirien toteuttaminen edistää sosiaalisen median, sähköisten oppimisalustojen käyttöä, verkko-opiskelua, video-opiskelua ja kielitaitoa sekä tukee erilaisten työelämätaitojen harjoittelua monipuolisten opetusjärjestelyjen muodossa

Tavoiteltavat tulokset

 • Ensisijainen tavoite on lukiolaisten modernin fysiikan ja erityisesti hiukkasfysiikan osaamistason nostaminen
 • Tavoitteena on, että lukiosta valmistuu yhä parempia ja motivoituneempia fysiikan opiskelijoita
 • Tiedeleiri CERnissä antaa konkreettisen kokemuksen kansainvälisen tiedeyhteisön toiminnasta ja avartaa nuorten käsitystä tutkijan työstä
 • Opettajakurssit tähtäävät opettajien hiukkasfysiikan tietojen päivittämiseen sekä fysiikan opetuksen kehittämiseen ja monipuolistamiseen syntyvien verkostojen puitteissa. Opettajakurssilla jaetaan kokemuksia ja tuotetaan innovaatioita fysiikan opetukseen.
 • Opiskelijoiden projektityöt (tutkielmat, esitelmät, julkaisut, posterit, blogikirjoitukset jne.) ovat osa tiedeleiriläisten valmentautumista varsinaiseen tiedeopiskeluun
 • Hankkeen myötä on rakentunut edelleen laajeneva valtakunnallinen koulujen ja opettajien verkosto joka kannustaa yhteistyöhön ja mahdollistaa myös pienten lukioiden osallistumisen. Verkosto toimii monimuotoisesti yhdessä sekä edistää yhteistyötä muissakin oppilaitoksissa.
 • Alueverkossa työskentely kehittää ja monipuolistaa tietoverkkojen käyttöä opiskelussa ja opetuksessa
 • Kouluissa opittuja toimintamalleja ja kokemuksia jaetaan koko kouluyhteisölle, jolloin vaikutukset näkyvät lukioiden muussakin toiminnassa
 • Tiedeleireihin valmistautumisessa ja niistä raportoitaessa tuotettuja materiaaleja sijoitetaan yhteiseen sivustoon, joka on fysiikan opettajien käytössä. Sivusto toimii myös verkoston jäsenten keskustelualustana. Edelleen sivustoa voivat hyödyntää sellaiset opiskelijat ja opettajat hiukkasfysiikan opiskelussa, jotka eivät pääse osallistumaan tiedeleireille

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän lukiokoulutus

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Varsinaisen CERN-tiedeopetusverkoston muodostavat n. 410 opettajaa 300 oppilaitoksessa, alueverkostot eivät ole kiinteitä vaan kokoonpano vaihtelee vuosittain.
Valtakunnan tasolla verkoston yhteistyökumppaneita ovat CERNin tutkimuslaitos, HIP, Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos ja POLKKA-hanke.
Jokaisella alueverkostolla on omat seudulliset yhteistyökumppaninsa, kuten paikalliset yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut sekä tutkimuslaitokset , joihin tehdään tutustumiskäyntejä ja joissa osallistutaan asiantuntijaluentoihin.
Alueverkostoilla on myös yhteistyökumppaneina  sanomalehdet ja paikallisradiot sekä –tv, joihin opiskelijat laativat artikkeleita tai raportteja tiedeleiristään.
Paikallisia yrityksiä toimii apuna tiedeleirihankkeiden rahoituksessa opiskelijoiden työpanosta vastaan.
Tiedeleirien rahoittamiseen osallistuvat myös useat rahastot ja säätiöt.

Hankkeen yhteyshenkilö

Lehtori Arto Hjelt

Rahoittaja

Opetushallitus

hankkeet_opetushallitus.jpg
Päättyneet hankkeet / 2015 päättyneet hankkeet / Valtakunnallinen CERN-tiedeopetusverkosto 3 Tulosta sivu