Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg
Tiimilukio

Hankkeen toteutusaika 30.9.2012 - 31.5.2015

Toteutettavan pedagogisen mallin lähtökohtana on luokkahuoneen ulkopuolinen projektioppiminen, oppiaine- ja aineryhmärajat ylittävä ilmiölähtöinen oppiminen sidosryhmien kanssa. Hankkeen myötä päästään soveltamaan jo olemassa olevia pedagogisia ratkaisuja kuten Sepän lukion Plazaa ja mobiililaitteita entistä tehokkaammin.

Tavoitteet

  • Toteuttaa tiimiopiskelua lukion yleissivistävissä aineissa, millä parannetaan opiskelijoiden opiskelumotivaatiota, sisäistä yrittäjyyttä ja vastuullisuutta sekä kokonaisuuksien ymmärtämistä
  • Vahvistaa mahdollisuuksia aihekokonaisuuksien toteuttamiseen oppiainerajat ylittäen ja sitoa lukion yleissivistävää opetusta yhteiskunnan todellisuuteen
  • Kehittää oppilaiden jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvitsemia taitoja
  • Etsiä opetussuunnitelman uudistamista tukevia pedagogisia käytänteitä, jotka edistävät lukion yleissivistävää tehtävää ja saada opiskelijat mukaan opintokokonaisuuden suunnitteluun alusta alkaen

Tavoiteltavat tulokset

  • Hankkeen tuloksena syntyy pedagoginen malli, jossa lukion syventävää oppiainesta ja aihekokonaisuuksia opiskellaan koulu- ja oppiainerajat ylittäen tiimioppimisena, ja joka on nykyistä vähemmän sidoksissa luokkahuoneeseen ja lukujärjestykseen
  • Lukion yleissivistävän aineksen kokonaisvaltaisempi oppiminen ja valtakunnallisten syventävien kurssien tietojen sitominen olemassa oleviin todellisiin ilmiöihin. Vahvistetaan kokemuksellisuuden kautta opiskelijoiden edellytyksiä tietojen yhdistämiseen ja ymmärtämiseen.
  • Jatko-opintojen ja työelämän vaatimuksiin entistä parempia valmiuksia opiskelijoille
  • Olemassa olevien TVT-laitteiden ja tietoteknisten pedagogisten sovellusten tehokkaampi käyttöaste opetuksen tukena
  • Lisättyä todellisuutta hyödyntävä opetus
  • Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Jyväskylän lukiokoulutukseen tiimilukiolinja, jossa suurin osa lukion oppimäärästä opiskeltaisiin hankkeessa kehitetyn mallin mukaisesti.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän lukiokoulutus

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän yliopistosta, opettajien koulutuslaitos
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia

Hankkeen yhteyshenkilö

Lehtori Risto Sarvilinna

Rahoittaja

Opetushallitus