Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Kiihdytyskaista 2

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2012 - 31.12.2013

Kiihdytyskaista 2 monipuolistaa ja vahvistaa nuorten ammatillista osaamista luomalla joustavia opintopolkuja sekä kehittämällä toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen rakenteita, opetussuunnitelmia ja opintojen ohjausta.

Tavoite

Kiihdytyskaista 1 - joustavammat koulutusmahdollisuudet nuorille -hankkeessa (1.11.2008-30.4.2012) on luotu joustavia opintopolkuja, kehitetty toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen rakenteita, opetussuunnitelmia ja opintojen ohjausta. Kiihdytyskaista 2 projektin tavoitteena on kehittää niitä edelleen ja vakiinnuttaa tulokset osaksi oppilaitosten toimintaa.

Projektin myötä nykyiset ja tulevat Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijat voivat valita joustavia ja yksilöllisiä opinpolkuja. Toisen asteen opiskelijat voivat suorittaa amk-tasoisia opintoja jo toisen asteen opintojen aikana.

Tarkoituksena on, että eri koulutusasteiden opiskelijat voivat vahvistaa omaa osaamistaan valinnoillaan monipuolisesta tarjonnasta ja siirtymät toiselta asteelta ammattikorkeakouluun helpottuvat. Korkea-asteen opinnot nopeutuvat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyiden avulla ja työelämään siirtyminen sujuvoituu ja koulutuksen läpäisy paranee. Myös työelämä hyötyy, kun vahvan ammattitaidon omaavat nuoret ovat nykyistä nopeammin työmarkkinoiden käytettävissä.

Tavoiteltavat tulokset

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytavat ovat käytössä ja vakiintuneet eri aloilla. Menettelytavat ovat alalle ja opintojen vaiheeseen tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia ja toimivat opiskelijan oman osaamisen arvioinnin ja urasuunnittelun välineenä. 
Koulutustarjonta eri koulutusasteiden ja alojen kesken on lisääntynyt ja toimii joustavasti. Yhteisesti suunniteltu joustava koulutustarjonta mahdollistaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelun suunnittelun ja toteutuksen. 
Ohjaustyötä tekevien osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä nivelvaiheisiin liittyvä ohjausosaaminen on lisääntynyt ja ohjaus on opiskelijalähtöistä, oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista. 

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Taina Saarikko

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus