Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

eBIG -  Oma polku mahtavassa lukiossa

Hankkeen toteutusaika: 30.6.2016 - 30.6.2018

Hanke mahdollistaa lukion muutoksen yksilöllisiä opintopolkuja tarjoavaksi koulutukseksi. Hankkeen avulla luodaan digitaaliset välineet, joilla suuren lukion opiskelijat voivat rakentaa itselleen sopivat lukio-opinnot. Opettajat koulutetaan digitaaliseen sisällöntuotantoon. Kaikki opiskelijat aloittavat lukio-opintonsa erilaisia opiskelumenetelmiä ja oppimisympäristöjä hyödyntäen, ja näin heidän itsetuntemuksensa opiskelijana kehittyy. Tavoitteena on tarjota läpi lukio-opintojen erilaisia vaihtoehtoisia polkuja opiskella lukio-opinnot, joista opiskelijat valitsevat itselleen sopivat tavat ja aikataulut. Opiskelijat hyötyvät opiskelijakeskeisestä toimintakulttuurista ja saavat paremmat valmiudet korkeakouluopintoihin. Yhteistyö maakunnan korkeakoulujen kanssa vahvistuu, kun opiskelu siirtyy osin pois koulun seinien sisältä. Pienemmät lukiot hyötyvät tuotetuista digimateriaaleista voiden näin tarjota opiskelijoilleen laajemmin mahdollisuuksia.

Tavoitteet

 • Yksilöllisen opiskelupolun luominen digitaalisia työkaluja käyttäen
 • Uuden toimintakulttuurin luominen muuttamalla rakenteita ja oppimisprosesseja
 • Yksilöllisen oppimisen eteneminen verkko-opetuksen ja tenttiakvaarion tuella
 • Lukio-opintojen alkuun rakentuva toimintamalli, joka tukee opiskelun kannalta tärkeiden taitojen kehittymistä, mm. opiskelijan itsearviointi ja itsetuntemus, yhteistyötaidot, tiimityöskentely, yhteisöllisyys, vertaisarviointi
 • ICT taitojen työkalupakki, ICT-valmiuksien takaamisesta otetaan vastuu yhteisönä
 • Opettajan rooli muuttuu perinteisestä opettajaroolista yhteisölliseksi mentoritiimin jäseneksi, jatkuva arviointi, monipuoliset arviointimenetelmät sekä yksilöllinen tukeminen mahdollistuvat tiimissä
 • Opiskelijan aktiivinen rooli oppimisessa

Tavoiteltavat tulokset

 • Uudenlaisen lukiokoulutuksen toimintakulttuurin luominen
 • Digitaalisten välineiden liittäminen kaikkiin oppiaineisiin
 • Jo opintojen alussa jokainen opiskelija opiskelee digitaalisessa oppimisympäristössä
 • Hankkeen aikana luodaan digikirjasto joka sisältää opetusvideoita, tehtäviä ja opiskelumateriaaleja aihepiireittäin ja on muiden koulujen käytettävissä
 • Tenttiakvaario vapauttaa opiskelua ja arviointia aikatauluista sekä vastaa tarpeeseen harjoitella laajempien kokonaisuuksien tenttimistä ylioppilaskirjoituksia varten
 • Opiskelijat saavat vahvan alun lukio-opintoihin ja ymmärtävät eron peruskouluopintoihin
 • Opiskelijasta kehittyy itseohjautuva, aktiivinen oppija ja hän oppii arvioimaan sekä omaa että toisten osaamista
 • Oppiminen vapautuu osin ajasta ja paikasta, ohjaa elinikäiseen oppimiseen ja autta näkemään oppimisen mahdollisuudet kaikkialla
 • Opiskelija voi priorisoida eri osa-alueita omien tarpeidensa mukaisesti ja malli eriyttää oppimista eri oppijoiden lähtötasoa huomioivaksi
 • Tavoitteena on edistää opiskelijoiden aktiivista osallisuutta, innovatiivisuutta ja luovuutta sekä yhteisöllisyyden kautta syntyvää hyvinvointia
 • Opiskelija omaksuu perus ICT-työkalujen käytön, kynnys ottaa työkaluja käyttöön madaltuu ja opiskelija ymmärtää kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ja nettietiketin periaatteet
 • Hyvät ICT-valmiudet antavat mahdollisuuden yhteisölliseen oppimiseen, tiedon luomiseen sekä erilaisten opiskelu- ja tietoympäristöjen hyödyntämiseen
 • Opiskelija saa erinomaiset valmiudet sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten ja mieltää ICT-työkalut luontevaksi osaksi oppimista ja opiskelun tavoitteiden saavuttamisen arviointia
 • Arviointi on monipuolista, opiskelijoiden oppimista ohjaavaa ja asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamista tukevaa
 • Opettajien siirtyessä opiskelijatiimin rinnalle mahdollistuu vuorovaikutus ja jatkuva palautteen antaminen
 • Opettajien työskentely monitieteellisessä tiimissä tekee opiskelusta luontevasti ilmiöpohjaista
 • Opettajien yhteistyöllä varmistetaan jokaisen opiskelijan ICT-perustaitojen oppimisen alku

Päätoteuttaja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän lukiokoulutus

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Maakunnan lukioiden kanssa yhteistyössä testataan ja rakennetaan tenttiakvaariota sekä digitaalista materiaalia

Yhteyshenkilö

Opettaja Risto Sarvilinna, Jyväskylän Lyseon lukio

Rahoittaja

Opetushallitus

 
hankkeet_opetushallitus.jpg
Kehittämishankkeet / eBIG - Oma polku mahtavassa lukiossa Tulosta sivu