Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Valtakunnallinen CERN-tiedeopetusverkosto 5

Hankkeen toteutusaika: 1.7.2016 - 31.12.2017

Hanke on kansainvälistä toimintaa. Vuosittain lähtee 16 lukio-opiskelijaryhmää alueverkostoista eri puolilta Suomea CERNiin, Geneveen tutustumaan ja oppimaan. Etukäteen lukioissaan valmennetut opiskelijat kuulevat kolmipäiväisen koulutuksen aikana uusimpia tutkimustuloksia modernin fysiikan alalta sekä suomalaisilta että ulkomaalaisilta tutkijoilta. Matkan jälkeen opiskelijat raportoivat oppimastaan lukioissaan sekä tiedotusvälineissä. Hanke järjestää CERNissä myös opettajille, lukioiden rehtoreille ja opinto-ohjaajille omat valmentavat kurssit.

Tavoitteet

 • n. 300 oppilaitoksen verkoston toiminta tähtää haasteiden antamiseen lahjakkaille lukiolaisille ja tarjoaa korkeatasoisen tiedeopiskelumahdollisuuden myös pienten ja syrjäisten lukioiden opiskelijoille.
 • Seudullinen ja valtakunnallinen yhteistyö tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden harjoitella niin jatko-opinnoissa kuin työelämässä tarvittavia yhteistyötaitoja sekä nähdä kansainvälisen tiedeyhteisön toimintaa aidossa ympäristössä. Tiedeopinnoissa käytetään asiantuntijoina yliopistojen ja korkeakoulujen opettajia ja tutkijoita.
 • Hanke edistää monipuolisten oppimis- ja opiskeluympäristöjen hyödyntämistä lukio-opiskelussa.
 • Tiedeleirien toteuttaminen edistää sosiaalisen median ja sähköisten oppimisalustojen käyttöä, verkko- sekä video-opiskelua ja kielitaitoa, sekä tukee erilaisten työelämätaitojen harjoittelua monipuolisten opetusjärjestelyjen muodossa.

Tavoiteltavat tulokset

 • Ensisijainen tavoite on lukiolaisten modernin fysiikan ja erityisesti hiukkasfysiikan osaamistason nostaminen.
 • Toiseksi on tavoitteena, että lukioista valmistuu yhä parempia ja motivoituneempia fysiikan opiskelijoita.
 • Tiedeleiri CERNissä antaa konkreettisen kokemuksen kansainvälisen tiedeyhteisön toiminnasta ja avartaa nuorten käsitystä tutkijan työstä.
 • Opettajakurssit tähtäävät opettajien hiukkasfysiikan tietojen päivittämiseen sekä fysiikan opetuksen kehittämiseen ja monipuolistamiseen syntyvien verkostojen puitteissa. Opettajakurssilla jaetaan kokemuksia ja tuotetaan innovaatioita fysiikan opetukseen.
 • Opiskelijoiden projektityöt (tutkielmat, esitelmät, julkaisut, posterit, blogikirjoitukset jne.) ovat osa tiedeleiriläisten valmentautumista varsinaiseen tiedeopiskeluun.
 • Hankkeen myötä on rakentunut edelleen laajeneva valtakunnallinen koulujen ja opettajien verkosto, joka kannustaa yhteistyöhön ja mahdollistaa myös pienten lukioiden osallistumisen. Verkosto toimii monimuotoisesti yhdessä sekä edistää yhteistyötä muissakin oppilaitoksissa.
 • Alueverkossa työskentely kehittää ja monipuolistaa tietoverkkojen käyttöä opiskelussa ja opetuksessa.
 • Kouluissa opittuja toimintamalleja ja kokemuksia jaetaan koko kouluyhteisölle, jolloin vaikutukset näkyvät lukioiden muussakin toiminnassa.
 • Tiedeleireihin valmistautumisessa ja niistä raportoitaessa tuotettuja materiaaleja sijoitetaan yhteisille sivustoille Pedanetiin ja Yammeriin, jotka ovat fysiikan opettajien käytössä. Sivustot toimivat myös verkoston jäsenten keskustelualustana. Edelleen sivustoja voivat hyödyntää sellaiset opiskelijat ja opettajat hiukkasfysiikan opiskelussa, jotka eivät pääse osallistumaan tiedeleireille.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän lukiokoulutus

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Varsinaisen CERN-tiedeopetusverkoston muodostavat n. 410 opettajaa n. 300 oppilaitoksessa. Alueverkostot eivät ole kiinteitä, vaan kokoonpano vaihtelee vuosittain.
Valtakunnan tasolla verkoston yhteistyökumppaneita ovat CERNin tutkimuslaitos, HIP, Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos ja POLKKA-hanke.

Jokaisella alueverkostolla on omat seudulliset yhteistyökumppaninsa, kuten paikalliset yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut sekä tutkimuslaitokset, joihin tehdään tutustumiskäyntejä ja joissa osallistutaan asiantuntijaluentoihin.

Alueverkostoilla on myös yhteistyökumppaneina tiedotusvälineitä, kuten lehdet ja paikallisradiot sekä –tv, joihin opiskelijat laativat artikkeleita tai raportteja tiedeleiristään.

Paikallisia yrityksiä toimii apuna tiedeleirihankkeiden rahoituksessa opiskelijoiden työpanosta vastaan. Tiedeleirien rahoittamiseen osallistuvat myös useat rahastot ja säätiöt.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Lehtori Arto Hjelt, opettaja Lasse Ikäläinen

Rahoittaja

Opetushallitus

 

 

 

 

 

 

hankkeet_opetushallitus.jpg