Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

School2020

Hankkeen toteutusaika 1.8.2016-31.5.2019

Hankkeen kuvaus

Kansainvälisen School2020-hankkeen tavoite on koulujen kehittäminen uudelle vuosikymmenelle. Koulut ovat valinneet yhden, parhaan käytänteensä, joka esitellään muille kouluille. Tämän jälkeen yhteistyössä kehitetään käytäntöä paremmaksi ja suunnitellaan tapa, jolla se on sovellettavissa myös toisen maan koulujärjestelmään. Käytänteet pilotoidaan opiskelijatiimien kanssa

Työpaja Jyväskylässä

Ensimmäinen askel on opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden huomioiminen opiskelussa. Opiskelijoille luodaan mahdollisuuksia suunnitella ajankäyttöään ja opiskelutapojaan oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisessä roolissa on aktiivinen yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa. Tätä käytäntöä työstetään Jyväskylän Lyseon lukiossa ja sen luomisessa käytetään hyväksi Tiimiopinnoissa, KOPPI-hankkeessa ja yksittäisten opettajien opetuksen eriyttämisessä käyttämistä pedagogisista ratkaisuista saatuja kokemuksia. Oman vastuunsa oppimisessa sisäistänyt opiskelija pyrkii aitoon oppimiseen, osaa etsiä tietoa ja hallita ajankäyttöään.

Työpaja Zwollessa

Toinen askel on sisäisen yrittäjyyden vahvistaminen opiskelijoiden opiskelijaidentiteetissä. Tämä luodaan ja pilotoidaan Zwollessa Hollannissa, ja sen pohjana on Carolus Clusius College yrittäjyysohjelman hyväksi havaitut käytänteet. Erillisten yrittäjyysopintojen lisäksi yhteistyökumppanina toimivan opettajatiimin johtaja on viime vuosina painottanut sisäisen yrittäjyyden merkitystä opiskelijoiden kaikessa koulutyössä. Yrittäjämäisesti opiskeleva opiskelija on utelias, oma-aloitteinen ja vastuullisesti riskejä ottava.

Työpaja Bresciassa

Kolmas, viimeinen askel on aiempien käytänteiden tuominen teoreettisten aineiden, kuten matematiikan, opiskeluun Liceo Scientifico Leonardossa Bresciassa, Italiassa. Koulun matemaattis-luonnontieteellisellä linjalla on opettajilla ollut vahva kiinnostus kokemukselliseen pedagogiikkaan, ja heidän osaamistaan hyödynnetään hankkeen viimeisessä vaiheessa.

Koulujen johdon tapaamiset

Hankkeessa on mukana koulujen johtoa, jonka edustajat tapaavat School2020- tapaamisissa Jyväskylässä ja Zwollessa. Tapaamisissa jaetaan ja etsitään mielekkäitä jaetun johtajuuden tapoja. Lisäksi School2020-tapaamisissa pohditaan modernia pedagogiikkaa tukevan oppimisympäristön merkitystä. Kaikissa kolmessa koulussa on tekeillä suuria muutoksia: Liceo Scientifico Leonardossa on juuri uusittu luonnontieteiden laboratoriotilat ja Carolus Clusius Collegessa sekä Jyväskylän Lyseossa on käynnissä suuri remontointi- ja rakennustyö. Hanketapaamisissa osallistujat pääsevät katsomaan ja kokeilemaan tehtyjä kalustus- ja ICT –ratkaisuja ja viemään kokemuksiaan kotikouluihinsa

Hankkeen tavoitteet

Opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen opinnoissa
Opiskelijan oman vastuun korostaminen oppimisessa
Koulun johtamismallin kehittäminen opettajia osallistavaksi
Oppimisympäristöjen kehittäminen

Hankkeen päätoteuttaja

Carolus Clusius College, Zwolle, Alankomaat

Hankkeen osatoteuttaja

Jyväskylän Lyseon lukio
Liceo Scientifico Leonardo, Brescia, Italia

Hankkeen yhteyshenkilö

Riikka Lahtonen

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+KA2 tuella. Suomessa Erasmus+ ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Erasmus+_logo_uusi.jpg