Jyväskylän ammattiopisto_yhdistelmäopinnot.jpg

Tukiopetus ja erityinen tuki

Tukiopetus

Opiskelijalla on oikeus saada tukiopetusta opintojen aikana. Opiskelija sopii tukiopetuksesta opettajan kanssa. Myös erityisopettajalta on mahdollisuus pyytää tukiopetusta.

Erityinen tuki

Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarvetta myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien haasteiden vuoksi.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan lukiolain (629/1998) 13 §:n (muutettu lailla 478/2003) mukaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja -asetuksessa ja lukion opetussuunnitelmassa määrätään.

Lukiolain 13 §:ssä tarkoitetut oppimistilanteet ja kokeet tulee järjestää siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Opiskelijalle voidaan laatia suunnitelma, johon kirjataan, miten yksilölliset toimenpiteet voidaan toteuttaa. Jos opiskelijan kielenkehityksen häiriö tulee ilmi vasta lukiossa, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen tulee aloittaa välittömästi.

Erityisopetuksen tarkoitus

Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa kaikissa oppimisen haasteissa. Opiskelija voi myös saada erityisopettajan henkilökohtaista ohjausta ja tukitoimia opiskeluaikanaan. Erityisopettaja konsultoi myös aineenopettajia erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden opetusjärjestelyistä. Lukion aloittaville opiskelijoille pidetään kielellisten taitojen kartoitus, jonka perusteella osalle opiskelijoista tehdään lukivaikeuden toteamiseksi yksilötestit. Yksilötestien pohjalta voidaan laatia lukilausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten sekä kirjata mahdolliset erityisjärjestelyt tunti- ja koetilanteita varten.

Opiskelijan erityisen tuen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja arviointia päivitetään tarpeen mukaan. Lähtökohtana kaikissa ratkaisuissa on, että opiskelun tulee olla mahdollisimman normaalia ryhmässä tapahtuvaa kontaktiopetusta.

Lisätietoja