Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_osaamisen arviointi.jpg

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaamista arvioidaan sen jälkeen kun hänellä on ensin ollut mahdollisuus opetella tutkinnon perusteiden mukaiset tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset.Palutteen avulla tuetaan ja ohjataan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja omien tavoitteidensa saavuttamiseen sekä kehitetään hänen itsearviointitaitojaan.

Opiskelijan arvioinnista tiedotetaan sekä opiskelijoille että heidän huoltajilleen opiskeluun perehdyttämisen yhteydessä ja kotiväenilloissa. Jokaisen tutkinnon osan alussa ja työjärjestysjakson alussa opiskelijoiden kanssa keskustellaan tutkinnon osan ja oppimisjakson arvioinnista.

Yhteiset arvioinnin periaatteet on kerrottu Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien yhteisessä osassa. Tutkinnon osat arvioidaan kolmiportaisesti asteikolla tyydyttävä (1), hyvä (2), kiitettävä (3). Vapaasti valittavat opinnot voidaan arvioida myös arvosanalla Hyväksytty (1.8.2015). Arvioinnin kriteerit on kuvattu alakohtaisesti tutkinnon perusteissa.

Opiskelija saa tiedon arvioinnista kahden viikon kuluessa arvosanan antamisesta. Arvosanat ovat nähtävillä opintokortissa, jota pääsee katsomaan Wilma-järjestelmän kautta omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää arvioinnin tarkistamista. Arvioinnin tarkistamisesta on sovittu yhteinen menettelytapa, joka perustuu lakiin ja asetukseen ammatillisesta koulutuksesta. Liitteenä oikaisukäytäntöön liittyvät ohjeet.