Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_opiskelijan oikeudet.jpg

Poissaolot

Opiskelijan on oltava läsnä opetuksessa, ellei hän ole saanut siitä erillistä vapautusta esimerkiksi aiemmin hankitun osaamisen myötä. Oppimisen kannalta vain opetustilanteissa läsnä olevilla opiskelijoilla on mahdollisuus oppia opetettava asia ja poissaolija jää vaille tätä mahdollisuutta, oli poissaolon syy itsessään kuinka hyväksyttävä tahansa.

Ammatillisessa koulutuksessa kaikki (myös alle 18-vuotiaat) ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat selvittävät poissaolonsa itse Wilman kautta. Lisäksi alle 18-vuotiaiden huoltajilla on velvollisuus seurata huollettaviensa poissaoloja ja niiden selvittämistä ajantasaisesti Wilman huoltajaliittymän kautta.

Opettajat seuraavat opetusryhmänsä poissaoloja ja ilmoittavat luokanvalvojalle mikäli huoli opiskelijan opintojen etenemisestä herää. Jos opiskelijalla on runsaasti poissaoloja opetuksesta ja työssäoppimisesta, ei hänen osaamistaan opintojakson tai tutkinnon osan edellyttämässä laajuudessa pystytä välttämättä toteamaan, mikä aiheuttaa opintojen hidastumista ja opiskeluajan pitenemistä. 

Poissaolon syy ja siitä ilmoittaminen

Opiskelija tulee ilmoittaa poissaolostaan aina välittömästi seuraavilla tavoilla: 

Myöhästyminen tai poissa oleminen ilman etukäteen ilmoitusta

  • Jos opiskelija on myöhästynyt tunnin alusta yli 15 min tai hän on kokonaan pois oppitunnilta ilman, että on ilmoittanut siitä etukäteen opettajalle, edellytämme opiskelijalta selvitystä opettajalle poissaolon syystä.

1-3 päivän sairauspoissaolo

  • Opiskelija ilmoittaa puhelimitse poissaolosta ryhmänohjaajalle tai opettajalle ja merkitsee poissaolon Wilmaan päivittäin (ennen klo 12 kuluvan päivän ja klo 12 jälkeen seuraavan päivän poissaolot).
  • Mikäli opiskelija sairastuu kesken koulupäivän, opiskelija ilmoittaa poissaolosta suoraan kuluvan tai seuraavan tunnin opettajalle, joka kirjaa loppupäivän poissaolon Wilmaan.
  • Työssäoppimisjakson aikana opiskelija ilmoittaa puhelimitse poissaolosta välittömästi sekä työpaikkaohjaajalle että työssäoppimista ohjaavalle opettajalle, joka kirjaa loppupäivän poissaolon Wilmaan.

Toistuvat 1-3 päivän sairauspoissaolot

  • Opiskelijan tulee pyydettäessä esittää luotettava selvitys toistuvista 1-3 päivän sairauspoissaoloista (esim. lääkärin/terveydenhoitajan/huoltajan allekirjoittama todistus). Tarvittaessa huoltajien on myös mahdollista esittää lisäselvitys toistuvista 1-3 päivän sairauspoissaoloista.

Yli 3 päivän sairauspoissaolo 

  • Opiskelija ilmoittaa puhelimitse poissaolosta välittömästi ryhmänohjaajalle (joka merkitsee poissaolon Wilmaan) tai työssäoppimisjakson aikana työpaikkaohjaajalle ja työssäoppimista ohjaavalle opettajalle (joka ilmoittaa poissaolosta opintotoimistoon).
  • Opiskelija toimittaa terveydenhoitajan tai lääkärin allekirjoittaman todistuksen opintotoimistoon tai ryhmänohjaajalle mahdollisimman pian, viimeistään heti palattuaan oppilaitokseen.

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot

  • Mikäli opiskelijalla on etukäteen tiedossa olevia poissaoloja, esim. lääkärissä käynti, edustusmatka tms., opiskelija ilmoittaa niistä ryhmänohjaajalle mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta voidaan sopia mahdollisesti tarvittavista korvaavista opintosuorituksista.
  • Ryhmänohjaajalla on tieto HOPSatusta opiskelijasta, joka suorittaa opintoja henkilökohtaisesti sovitulla tavalla (ei ryhmän mukana), opiskelijan ei tarvitse erikseen ilmoittaa näistä.

Muu poissaolo

  • Opiskelijan tulee toimittaa selvitys opettajalle, mikäli hän on ollut tunnilta pois muusta kuin terveydellisestä syystä.

Puuttuvista opintosuorituksista sopiminen

Opiskelija ei vapaudu oppimistavoitteiden saavuttamisesta, oli poissaolon syy mikä tahansa. Puuttuvat opintosuoritukset pyritään ratkaisemaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla etsimällä erilaisia opintojen suorittamismahdollisuuksia tai tarvittaessa myönnettävällä tukiopetusresurssilla.

Jäätyään pois oppitunneilta opiskelijan tulee omatoimisesti selvittää, mitä asioita hänen poissa ollessaan on opetettu tai harjoiteltu ja täydentää osaamistaan itsenäisesti ryhmänohjaajan ja/tai opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Mikäli opiskelijalla on pidempi (yli viikon kestävä) poissaolo, opiskelija laatii yhdessä opettajan ja tarvittaessa opinto-ohjaajan ja erityisopettajan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman poissaolojen aikaisten opintojen suorittamiseksi.

Jos opiskelija tarvitsee tukiopetusta tai muuta lisäresurssia puuttumaan jääneiden opintojen suorittamiseksi, opettajan/opinto-ohjaajan kanssa työstetty suunnitelma toimitetaan tutkinnonalasta vastaavan koulutuspäällikön hyväksyttäväksi. 

Opiskelijan ohjaus opintojen suorittamiseksi

Jos opiskelijan opinnot eivät etene suunnitellulla tavalla, hänellä on selvittämättömiä poissaoloja tai muita opiskelua häiritseviä tekijöitä, ohjauksen tavoitteena on mahdollisimman varhaisella puuttumisella estää opiskelijan ajautuminen syrjään opinnoista ja sen sijaan erilaisin tukitoimin mahdollistaa oppiminen ja sitä kautta opintojen suorittaminen. Oppilaitoksesta ollaan yhteydessä opiskelijaan ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajaan tilanteen selvittämiseksi mahdollisimman pian. 

Kurinpidolliset toimenpiteet

Mikäli opiskelija tietoisesti laiminlyö opintojaan eikä tavoitteiden mukaista osaamista voida todentaa, annetaan opiskelijalle kirjallinen varoitus, josta voi seurata määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta. 

Lisätietoja ryhmänohjaajalta tai opintotoimistosta