Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_opiskelijan oikeudet.jpg

Opiskeluoikeuden peruuttaminen, palauttaminen ja opiskelusta pidättäminen

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan peruuttaa asetuksessa mainituilla aloilla, kun opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. 

Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista, 

  • jos opiskelija on vaarantanut toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja
  • opiskelija on osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai
  • opiskelija ei täytä terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
  • opiskelija on hakuvaiheessa salannut aikaisemman opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen ja
  • työssäoppiminen edellyttää olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä ja se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi
  • jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen väkivalta-, huumausaine-, sukupuolisiveellisestä tai seksuaalirikoksesta.

 
Tarvittaessa pyydetään asiantuntijalausuntoja tai määrätään opiskelija toimittamaan lääkärinlausunto terveydentilasta, todistus huumausainestauksesta tai rikosrekisteriote (jos kyse alaikäisten kanssa työskentelystä).

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Lisäksi pidetään ohjauskeskustelu opiskelijan kanssa ja hänen kanssaan pohditaan siirtoa toiselle koulutusalalle.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisprosessin aloittamisesta ilmoitetaan Valviraan (Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto).

Sora-toimielin tekee päätöksen opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Päätöksestä menee tieto Valviraan.

Opiskelija voi valittaa opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä Opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opiskelija voi valittaa edelleen Opiskelijan oikeusturvalautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskelija voi hakea Sora-toimielimeltä opiskeluoikeuden palauttamista, kun opiskeluoikeuden peruuttamisen edellytykset ovat poistuneet. Opiskeluoikeuden palauttamista haetaan kirjallisesti Sora-toimielimeltä vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi laitetaan asiakirjat, jotka osoittavat opiskeluoikeuden peruuttamisen edellytysten poistuneen.

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijan opiskeluoikeuden palauttamisesta ilmoitetaan Valviraan. 

Opiskeluoikeuden pidättäminen

Opiskelijalta voidaan pidättää oikeus opiskeluun, jos 

  • opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista tai tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän on esittänyt terveydentilaa koskevat todistukset tai jos
  • opiskelija kieltäytyy pyydetyn rikosrekisteriotteen toimittamisesta (opinnoissa, joihin sisältyy olennaisesti alaikäisen kanssa työskentelyä), häneltä voidaan pidättää opiskeluoikeus siihen asti, kun hän toimittaa rikosrekisteriotteen.

 
Ennen opiskeluoikeuden pidättämistä opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijaa huoltajaa kuullaan.

Sora-toimielin tekee päätöksen opiskelusta pidättämisestä kiireellisenä.

Opiskeluoikeuden pidättämispäätöksestä haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös on voimassa siihen asti, kun opiskelija toimittaa pyydetyt asiakirjat. Sora-toimielin tekee päätöksen opiskelun pidättämispäätöksen raukeamisesta tai opiskeluoikeuden peruuttamisprosessin aloittamisesta. 

Jyväskylän ammattiopisto / Opiskelu / Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet / Opiskeluoikeuden peruuttaminen, palauttaminen ja opiskelusta pidättäminen Tulosta sivu