Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_opiskelijan oikeudet.jpg

Kurinpidolliset seuraamukset

Kurinpidollisia seuraamuksia opiskelijalle, joka häiritsee opetusta, rikkoo järjestyssääntöjä, käyttäytyy uhkaavasti tai vaarantaa turvallisuutta ovat: 

Opetuksesta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan poistaa jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. 

Opetukseen osallistumisen evääminen kolmeksi päiväksi

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä kolmeksi päiväksi, 

  • jos on olemassa vaara, että oppilaitoksen henkilöstön tai opiskelijoiden turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi tai
  • opetus tai siihen liittyvä toiminta kohtuuttomasti vaikeutuu

Kirjallinen varoitus

Opiskelija voi saada kirjallisen varoituksen 

  • jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti
  • menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä
  • kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai
  • on huumausainetestiä koskevan selvityksen mukaan käyttänyt huumausaineita muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen, siten että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

   
Ennen opiskelijan kirjallista varoitusta teko tai laiminlyönti yksilöidään ja kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Päätöksen kirjallisesta varoituksesta tekee rehtori.

Opiskelija voi hakea muutosta kirjallista varoitusta koskevaan päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta

Opiskelija voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi (enintään yhdeksi vuodeksi),

  • jos rikkomus on vakava tai
  • jos opiskelija jatkaa kirjallisen varoituksen saatuaan edellä mainittua epäasiallista käyttäytymistä ja järjestyssääntöjen rikkomista.

 
Ennen opiskelijan määräaikaista erottamista oppilaitoksesta on kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöidään, kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa sekä hankitaan tarpeellinen selvitys. Sora-toimielin tekee päätöksen opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta. 

Opiskelija voi hakea muutosta määräaikaista erottamista koskevasta päätöksestä valittamalla hallinto-oikeuteen 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Opiskelijan määräaikaista erottamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin päätä. 

Asuntolasta erottaminen

Opiskelija voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen loppuajaksi, 

  • jos rikkomus on vakava tai
  • jos opiskelija jatkaa edellä mainittua epäasiallista käytöstä tai järjestyssääntöjen rikkomista kirjallisen varoituksen saatuaan.

 
Ennen opiskelijan asuntolasta erottamista on kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöidään, kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa sekä hankitaan tarpeellinen selvitys. 

Sora-toimielin tekee päätöksen opiskelijan asuntolasta erottamisesta. 

Opiskelija voi hakea muutosta asuntolasta erottamista koskevasta päätöksestä valittamalla hallinto-oikeuteen 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.