Jyväskylän ammattiopisto_parya.jpg

Koulutussopimus eli Learning Agreement

Ulkomailla toteutettavasta työssäoppimisjaksosta tehdään ennen jakson alkua oppilaitoksen ja työpaikan välille koulutussopimus (Learning Agreement) Sopimuksen allekirjoittaessaan opiskelija sitoutuu noudattamaan sen sisältöä sekä oppilaitoksen työssäoppimisjaksoa koskevia ohjeita. Niiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa työssäoppimisjakson keskeyttämiseen ja myönnettyjen tukien perimiseen takaisin.

Koulutuksen järjestäjän (oppilaitoksen) ja työpaikan välille tehdään työssäoppimista koskeva kirjallinen sopimus (laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 16§, asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998, 5§). Sopimuksen kesto määritellään sopimuksessa.

Sopimus ohjaa käsittelemään myös työsuojeluun liittyviä asioita ja se selkeyttää osapuolten tehtäviä ja velvoitteita.

Asetuksen (811/1998) mukaan koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välisessä työssäoppimisen sopimuksissa on sovittava:

  • osapuolten tehtävistä
  • opiskelijan ohjauksen ja arvioinnin järjestämisestä
  • työnantajalle mahdollisesti maksettavista korvauksista ja muista tarpeellisista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista
  • työssäoppimisen keskeisistä sisällöistä
  • kunkin työssäoppimisjakson tavoitteista
  • oppimistehtävistä
  • työssäoppimisjakson kestosta
  • työssäoppimisjakson ajoituksesta
  • opiskelija-arvioinnin menettelytavoista
  • Säädöstä sovelletaan myös, kun opiskelija on työsopimussuhteessa työnantajaan. (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998.)

 

Sopimuksen täyttää oppilaitoksen yhteysopettaja tai työssäoppimista ohjaava opettaja yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Sopimukseen tulee opiskelijan ja opettajan allekirjoitukset.

Ennen työssäoppimisjaksoa ja sopimusten tekemistä opiskelijoiden kanssa käydään läpi yleiset osapuolten velvoitteet ja oikeudet työpaikalla sekä sovitaan miten ja milloin mahdollinen ammattiosaamisen näyttö suoritaan.

Työpaikan ja oppilaitoksen kesken on etukäteen sovittava, missä tapauksissa tai millä perusteilla työpaikka tai opiskelija voi keskeyttää työssäoppimisen.

Opiskelu / Ulkomaan jakso / Koulutussopimus Tulosta sivu