Jyväskylän ammattiopisto_parya.jpg

Hakeminen ja valinta ulkomaanjaksolle

Hakeutumisesta ulkomaanjaksolle tulee aivan aluksi keskustella ryhmänohjaajan ja työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa.

Ulkomailla tapahtuvat työssäoppimis- ja opiskelujaksot on tarkoitettu sellaisten opintojen suorittamiseen, jotka muodostavat osan toisen asteen ammatillisista opinnoista.

Seuraavat valintakriteerit ovat suuntaa-antavia. Jokaisessa tapauksessa otetaan huomioon yleisten kriteerien lisäksi mahdolliset yksilökohtaiset asiaan vaikuttavat seikat. Valintakriteerit myös vaihtelevat jonkin verran kohdemaittain.

 

Valintakriteerit Sisältö
Opintomenestys
 • Opiskeluiden on täytynyt edetä normaalissa aikataulussa ennen ulkomaan työssäoppimisjaksolle lähtöä. Oikea asenne, motivoituneisuus ja aktiivisuus ovat tärkeitä.
Riittävä kielitaito
 • Kielitaitovaatimukset vaihtelevat kohdemaittain.
 • Työssäoppimisjaksojen kielitaidon vahimmäisvaatimuksena on englannin kohtalainen kielitaito. Englannin kielellä selviää useimmiten, mutta kohdemaan kieltä olis hyvä osata vähintään alkeiden verran.
 • Tärkein kielitaidon kriteeri on rohkeus käyttää kieltä, osata kysyä ja selvitä kohdemaassa niin työssäoppimisessa kuin vapaa-ajallakin.
 • Omaehtoinen kohdemaan kielen opiskelu voi edesauttaa valituksi tulemista.
Opintojen vaihe
 • Yleensä suositeltava opintojen vaihe ulkomaille lähtöön on toinen tai kolmas opiskeluvuosi.
 • Alle 18-vuotiaalta vaaditaan hakemukseen huoltajan allekirjoitus.
Hakemus Wilmassa, ansioluettelo ja hakukirje
 • Huolella täytetyt hakuasiakirjat ovat merkki opiskelijan motivoituneisuudesta.
 • Vapaamuotoinen hakukirje (itsensä esittely, kielitaito, koulutusala, miksi haluaa ulkomaan työssäoppimisjaksolle, millaiset tehtävät kiinnostavat tai sopivat opiskeltavaan alaan ja vaihdon ajankohta). Englannin kielen opettaja oikolukee hakukirjeen ja ansioluettelon.
Haastattelu
 •  Yhteysopettajat haastattelevat kaikki hakijat.
Soveltuvuus, oma-aloitteisuus, joustavuus
 • Positiiviset vuorovaikutustaidot: suullinen esiintymisvarmuus, aktiivisuus, omatoimisuus ja käytös.
 • Ulkomailla opiskelu edellyttää joustavuutta, tavoitteellista ja oma-aloitteista asennetta opiskeluun.
 • Opiskelijan kyky toimia oppilaitoksensa ja maansa edustajana sekä valmiudet esitellä koulutustaan ja kotimaataan vieraalla kielellä.

 Hakemus täytetään Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset. Hakemuksen voi jättää mihin aikaan lukuvuodesta tahansa. Työssäoppimispaikan löytyminen ja rahoituksen järjestäminen voivat viedä kuitenkin jonkin verran aikaa, joten hakemus kannattaa täyttää vähintään 3 jaksoa ennen toivottua ulkomaanvaihdon ajankohtaa.

Hakemuksessa voit esittää myös maatoiveen missä toivoisit ulkomaanjakson suorittaa. Kv-yhteysopettaja pyrkii ottamaan toiveet huomioon mutta aina se ei ole mahdollista ja sinulle tarjoutuukin mahdollisuus suorittaa ulkomaanjakso jossain toisessa maassa. Tutkinnonosa, minkä ulkomailla suoritat ja ajankohta lukuvuodesta ohjaa paikkajakoa. Kohdemaan suhteen kannattaa olla joustava ja ennakkoluuloton!

Yhteysopettaja ilmoittaa hakemuksen jättäneille valintapäätöksistä. Tämän jälkeen yhteysopettajan kanssa sovitaan kaikille vaihtoon lähteville pakollisesta Valmennettuna vaihtoon -jaksolle osallistumisesta sekä muusta ammatillisesta valmennuksesta sekä käytännön asioista.

 

Opiskelu / Ulkomaan jakso / Hakeminen ja valinta Tulosta sivu