Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_valintaperusteet.jpg

Kielikoe

Jyväskylän ammattiopiston hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, järjestetään kielikoe ennen opiskelijaksi valintaa. Hakijat kutsutaan kielikokeeseen kirjeitse tai sähköpostitse hakijan yhteishakulomakkeella ilmoittamaan osoitteeseen.

Kielikokeeseen on osallistuttava ja se on suoritettava hyväksytysti, jotta hakija voi tulla valituksi Jyväskylän ammattiopistoon.

Hakijan ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, mikäli

  • hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä (suomi).
  • hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen (suomi) oppimäärän.
  • hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi toisena kielenä oppimäärän.
  • hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä.
  • hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille.
  • hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän.
  • hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.

Milloin kielikokeet järjestetään?

  • Valtakunnallinen kielikoepäivä järjestetään kevään yhteishakuun liittyen 6.4.2017.
  • Kielikokeeseen voivat osallistua vain kutsun saaneet.

Millainen kielikoe on?

Jyväskylän ammattiopistoon hakevat osallistuvat valtakunnallisesti yhteneväiseen kielikokeeseen. Kielikokeen lähtökohtana käytetään perusopetuksen suomi toisena kielenä oppimäärää mittaavaa kielikoetta. Koe jakautuu neljään osaan: puheenymmärtämiseen, kirjottamiseen, puhumiseen ja tekstinymmärtämiseen.

Lisätietoja kielikokeesta

  •  Sähköpostitse ohjauspalvelut(at)jao.fi