Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_valintaperusteet.jpg

Kielikoe

Ammatilliseen perustutkintoon hakeville, joiden äidinkieli ei ole suomi, järjestetään kielikoe ennen opiskelijaksi valintaa. Hakijat kutsutaan kielikokeeseen sähköpostitse. Kutsu lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kielikokeeseen on osallistuttava ja se on suoritettava hyväksytysti (B1.1. tasoisesti), jotta hakija voi tulla valituksi Jyväskylän ammattiopistoon.

Hakijan ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, mikäli

 • hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä (suomi).
 • hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen (suomi) oppimäärän.
 • hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi toisena kielenä oppimäärän.
 • hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä.
 • hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille.
 • hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän.
 • hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä. Jos hakija on ilmoittanut näistä hakulomakkeella Opintopolussa, hän saa vahvistukseen pyynnön toimittaa ensimmäisen hakutoiveen oppilaitokseen todistuskopio suoritetusta tutkinnosta.   

Milloin kielikokeet järjestetään?

 • Yhteishaun valtakunnallinen kielikoepäivä järjestetään keväisin.
 • Lisähaussa ja jatkuvassa haussa hakeneille järjestetään kielikoe erikseen ilmoitetettavina aikoina.
 • Kielikokeeseen voivat osallistua vain kutsun saaneet. Kutsu lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiin.

Millainen kielikoe on?

Jyväskylän ammattiopistoon hakevat osallistuvat valtakunnallisesti yhteneväiseen kielikokeeseen. Kielikokeen lähtökohtana käytetään perusopetuksen suomi toisena kielenä oppimäärää mittaavaa kielikoetta. Koe jakautuu neljään osaan: puheenymmärtämiseen, kirjottamiseen, puhumiseen ja tekstinymmärtämiseen.

Lisätietoja kielikokeesta

 •  Sähköpostitse ohjauspalvelut(at)jao.fi