Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_valintaperusteet.jpg

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perustella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan kautta opiskelemaan voi päästä enintään 30 % aloittavan ryhmän opiskelijoista. Hakija voi hakea halutessaan harkintaan perustuvassa valinnassa kaikkiin viiteen ammatillisen koulutuksen hakutoiveeseen. Hakijan koulutustarpeet ja mahdollisuus selvitä opinnoista otetaan aina huomioon, kun pistejärjestyksestä poiketaan. Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeneet hakijat pyritään haastattelemaan. Hakijan on täytettävä perustutkinnon valintakriteerit.

HUOM! Musiikkialan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoihin ei voi meillä hakea harkinnanvaraisella valinnalla, koska tutkintoihin järjestään pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Näille aloille valinta tehdään koulutuksen järjestäjän oman pääsykokeen perusteella. Perusopetuksen keskeyttäneet hakijat ja ulkomaisella todistuksella hakevat voidaan kuitenkin valita harkinnanvaraisesti näihin koulutuksiin.

Tietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-laista löytyy nettisivultamme.

Harkintaan perustuvan valinnan perusteiden syyt ja tulkinta Jyväskylän ammattiopistossa

1. Oppimisvaikeudet

Hakija hakee harkintaan perustuvassa valinnassa, kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Hakijan on toimitettava Jyväskylän ammattiopistoon lääkärin tai psykologin lausunto ja ajantasainen erityisopettajan lausunto. Lausunnossa oleellista on, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti hakijan selviytymisessä opinnoista.

Opiskelijan mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon. Jos perusopetus on kokonaan tai suurelta osaltaan yksilöllistetty, suositellaan hakemaan harkintaan perustuvalla valinnalla, mutta se ei sellaisenaan ole valinnan peruste. Joillain aloilla voi olla fyysisiä esteitä (esim. pyörätuolilla kulkeminen hankalaa), joten suosittelemme näissä tapauksissa olemaan yhteydessä suoraan opetuspisteeseen opinto-ohjaajaan henkilökohtaisen tutustumisen järjestämiseksi.

2. Sosiaaliset syyt

Hakija hakee harkintaan perustuvassa valinnassa, kun hakijalla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Sosiaaliset syyt tarkoittavat oppilaan kykyjensä mukaiseen suoriutumiseen perusopetuksessa vaikuttavia tekijöitä, joita ovat esimerkiksi oppilaaseen ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen, oppilaan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy. Hakijan on toimitettava ajantasainen asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, lääkäri, sosiaalitoimi tai kuraattori), josta käy ilmi, miten asia on vaikuttanut oppilaan suoriutumiseen opinnoista. Sosiaalinen syy ei ole esim. perheyrityksen toiminnan jatkaminen.

3. Koulutodistusten vertailuvaikeudet

Hakija hakee harkintaan perustuvassa valinnassa, jos perusopetuksen päättötodistus on jäänyt hyvin puutteelliseksi tai puuttuu kokonaan tai kun hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla. Kaikki ulkomaisella todistuksella hakevat hakijat hakevat harkintaan perustuvassa valinnassa.

Hakijan on toimitettava Jyväskylän ammattiopistoon viimeiset todistuskopiot sekä vieraskielisistä todistuksista virallisen kielenkääntäjän suomennokset tai suomalaisen viranomaisen (esim. lähettävän oppilaitoksen opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai rehtori) allekirjoittama selvitys miksi koulutodistus puuttuu.

Hakeminen harkintaan perustuvassa valinnassa kevään yhteishaussa

1. Tee hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi. Täytä sähköinen yhteishakulomake ja valitse lomakkeesta ne perustutkinnot, joihin haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Mikäli muutat yhteishaun hakemustasi tai esim. hakutoivejärjestystä, sinun tulee viipymättä ilmoittaa siitä myös oppilaitokseen.

2. Täytettyäsi yhteishakulomakkeen, lähetä viipymättä kopio todistuksesta, jolla haet (peruskoulu tai lukio) sekä lausunnot, joihin vetoat harkintaan perustuvassa valinnassa (yhdet kopiot todistuksista ja lausunnoista riittävät). Mukana tulee olla myös tieto hakijan hakemusnumerosta yhteishaussa. Kaikki todistukset ja lausunnot tulee toimittaa Jyväskylän ammattiopistoon osoitteella:

Jyväskylän ammattiopisto
Harkintaan perustuva valinta / opintosihteeri Minna-Maria Weckman
PL 472, 40101 Jyväskylä.

3. Hakemuksesi käsitellään Jyväskylän ammattiopistossa ja saat kutsun oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen sekä mahdolliseen alakohtaiseen valintahaastatteluun huhtikuun aikana. Kaikki harkintaan perustuvan valinnan haussa hakeneet kutsutaan oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen. Koe on tietokoneella tehtävä testi, joka mittaa matemaattista ajattelua, deduktiivista (sanallista) ja kuvallista päättelyä.

Lisätietoja Jyväskylän ammattiopiston harkintaan perustuvasta valinnasta antaa yksikönjohtaja Rauni Gyldén ja koulutusaloihin liittyvistä asioista opinto-ohjaajat.

Lisätietoja Jyväskylän aikuisopiston harkintaan perustuvat valinnasta (haku nuorten koulutukseen maarakennusalalle tai sosiaali- ja terveysalalle):
• rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja (Lievestuore), kouluttaja Eija Kinnunen-Likola
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (Keuruu), opinto-ohjaaja Kaija Yrjänä

Kielikoe

Koulutuksen järjestäjä järjestää kielikokeen muille kuin suomen kielisille tutkintokoulutukseen hakijoille. Hakija voidaan jättää valitsematta koulutukseen sillä perusteella, että hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen.

Valitus- ja muutoksenhaku valinnasta

Ensisijaisesti hakija voi hakea muutosta päätökseen opiskelijaksi ottamisesta ottamalla yhteyttä yksikönjohtaja Rauni Gyldéniin.

Mikäli sovittelumenettelyllä ei päästä asiasta yhteisymmärrykseen hakija voi hakea muutosta päätökseen opiskelijaksi ottamisesta valittamalla Aluehallintovirastoon.