Valitse ao-oppilaitos

www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Osaamisen kartoittamiseen useita palveluja

Yritysten tai työyhteisöjen henkilöstön nykyistä osaamista on mahdollista selvittää osaamistarvekartoitusten sekä osaamiskartoitusten avulla. Näillä tukitoimilla selvitetään niin työpaikan kuin yksilön nykyistä osaamista ja ammattitaitoa sekä osaamistarpeita tämän hetken ja tulevaisuuden näkökulmasta. Kartoitusten perusteella tai erillisenä kokonaisuutena on mahdollista laatia henkilöstön kehittämissuunnitelma, josta selviävät henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut.

Osaamistarvekartoitukset

Osaamistarvekartoitus antaa yrityksen ja työyhteisön johdolle hyvän pohjan suunnitella henkilöstön ja työpaikan osaamisen valmennuspolkuja sekä rekrytointitarpeita tuleville vuosille. Toteutus pohjautuu yrityksen tai työyhteisön visioon ja strategiaan.

Osaamistarvekartoituksen tavoitteena on selvittää työpaikan ja yksilön osaamistarpeita tämän hetken ja tulevaisuuden näkökulmasta. Osaamistarvekartoituksen avulla saadaan selville se, mikä on henkilöstön nykyinen osaaminen suhteessa tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen.

Osaamistarvekartoitukset toteutetaan työpaikalla esimiehen kanssa. Kartoituksessa käydään läpi koko henkilöstön, osaston tai tiimin osaamistarpeita, nykyistä ammattitaitoa ja yrityksen tulevia osaamistarpeita.

Osaamiskartoitukset

Osaamiskartoitus on prosessi, joka tekee osaamista näkyväksi ja se toimii keskeisenä kehittämisen välineenä sekä organisaatio- että yksilötasolla. Osaamiskartoituksen tavoitteena on kartoittaa henkilöstön osaamisen vahvuudet ja kehittämisalueet sekä ennakoida myös tulevaisuuden kehittämistarpeita. Osaamiskartoituksessa selviää henkilöstön osaaminen suhteessa siihen, minkälaista osaamista yrityksessä tarvitaan.

Osaamiskartoitusten avulla saadaan oikeat henkilöt oikeisiin työtehtäviin ja osaamisen kehittämistarpeet näkyväksi. Osaamiskartoituksen toteutustapa ja malli sovitaan yrityskohtaisesti.

Henkilöstön kehittämissuunnitelmat

Henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmat toteutetaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin työyhteisön tarpeita. Suunnitelmien avulla saadaan selville henkilöstön kehittämiseen liittyvät konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut. Oikeilla toimenpiteillä henkilöstön osaamista kehitetään niin, että yritys tai työyhteisö pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi lupa- ja korttikoulutukset, räätälöidyt koulutuskokonaisuudet ja tutkintoon valmistavat koulutukset.