www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Erikoisammattitutkinnon vaikutukset leviävät laajalle UPM:n vaneriliiketoiminnassa

wwwkuva_timo_tahtinen_jani_raisanen_2348.jpg
Kouluttaja Timo Tähtinen (vas.) Jyväskylän aikuisopistosta ja koulutusyhteyshenkilö Jani Räisänen UPM:n Pelloksen vaneritehtailta ovat tyytyväisiä koulutusyhteistyöhön.

Loppuvuodesta 2013 kolme UPM:n Pelloksen vaneritehtaiden ja kaksi Kalson viilutehtaan työntekijää sai valmiiksi levymestarin erikoisammattitutkinnon Jyväskylän aikuisopiston järjestämässä koulutuksessa. Koulutusyhteyshenkilö Jani Räisänen UPM:n Pelloksen vaneritehtailta sanoo, että työnantajan näkökulmasta koulutuksella oli paljon suurempi merkitys kuin vain koulutettavien osaamisen parantaminen.

– Koulutuksen painopistealueet kaikilla viidellä opiskelijalla olivat samat. Ensimmäinen oli kehittäminen ja toinen työhön opastaminen ja perehdyttäminen, työturvallisuus ja sen korostaminen työhönopastuksessa ja oikeissa työskentelymenetelmissä. Nämä ovat meille tärkeitä asioita.

– Pelkästään koulutukseen sisältyneet kehittämistehtävät ovat hyödyllisiä. Pitkällä tähtäimellä varsinainen hyöty tulee kuitenkin siitä, että tutkinnon suorittaneet osaavat miettiä kehittämistä laajemmin ja viedä tätä ajattelutapaa eteenpäin myös työkavereilleen. Tällöin voidaan puhua todella suurista hyödyistä.

– Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on puolestaan asia, johon UPM on kiinnittänyt paljon huomiota. Ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana syntyvä mielikuva uudesta työpaikasta ja yrityksestä on todella tärkeä. Siksi on suuri merkitys sillä, kuka toimii perehdyttäjänä, ja että hän tietää, miten kyseinen tehtävä pitää hoitaa, Räisänen arvioi.

Toki merkitystä on myös sillä, että erikoisammattitutkinnon suorittamiseen kuului syvällinen perehtyminen kahteen eri työpisteeseen, mikä tukee UPM vaneriteollisuuden tavoitetta tehdä työntekijöistään moniosaajia. Tältäkään osin merkitys ei rajoitu pelkästään erikoisammattitutkinnon suorittajiin.

– Koulutettavat olivat parin vuoden ajan suurimmaksi osaksi sivussa normaaleista työtehtävistään. Tämä avasi pakostakin muille henkilöille mahdollisuuden opetella heidän tehtäviään, Räisänen huomauttaa.

Avoimesti, säntillisesti ja joustavasti

Levymestarin erikoisammattitutkintoon valmistavia koulutuksia UMP:n vaneriteollisuudessa järjestetään säännöllisesti. Uusi ryhmä on pyritty aloittamaan säännöllisesti muutaman vuoden välein, jotta työntekijöillä olisi mahdollisuus kehittää osaamistaan. Loppuvuodesta 2013 päättyneessä koulutuksessa uutta oli se, että järjestäjänä toimi ensimmäistä kertaa Jyväskylän aikuisopisto. Räisäsen mukaan kokemus oli hyvä.

– Koulutettavilta tullut palaute on ollut myönteistä ja myös työnantajan näkökulmasta kaikki sujui hyvin. Itse arvostan avoimuutta ja sitä, että eteenpäin mennään suunnitellusti. Tärkeää on myös se, että kouluttajalla pysyvät langat hyvin käsissä.

– Erikoisammattitutkinto vaatii työnantajalta varsin ison panostuksen pelkästään ohjauksen ja työtehtävien järjestelyssä. Silloin on helpotus, että voi luottaa kouluttajan huolehtivan näytöistä, teoriapäivistä ja muista aikataulussa olevista asioista ajallaan.

Suunnitelmallisuuden lisäksi Räisäsen mukaan tarvitaan myös joustavuutta. On hyvä, jos koulutuksen sisältöä ja/tai järjestelyjä pystytään tarvittaessa tarkentamaan vielä koulutuksen aikanakin tutkintovaatimusten rajoissa.

Levymestarin erikoisammattitutkinnossa tämä mahdollistettiin muun muassa lyömällä lukkoon osa teoriapäivien sisällöistä vasta koulutuksen aikana. Näin voitiin vastata esiin nousseisiin tarpeisiin.

– Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus on jo lähtökohtaisesti erilaista kuin esimerkiksi ammattitutkintoon valmistava koulutus. Ryhmät ovat pieniä, opiskelijoilta edellytetään itsenäistä toimintaa ja he pystyvät vaikuttamaan paljon koulutuksen sisältöön.

– Myös kouluttajalta erikoisammattitutkinto vaatii paljon, sillä opintojen täytyy tarjota opiskelijoille riittävästi haastetta ja opetuksessa korostuu yhdessä pohtiminen. Tarvitaan erityistä paneutumista ja erityisiä metodeja, sanoo kouluttaja Timo Tähtinen Jyväskylän aikuisopistosta.

Jatkoa pitkälle yhteistyölle

Erikoisammattitutkinnon toteuttamista helpotti osaltaan se, että UPM:n puuteollisuus ja Jyväskylän aikuisopisto ovat tehneet jo pitkään koulutusyhteistyötä. Jyväskylän aikuisopiston järjestämissä koulutuksissa on muun muassa suoritettu lähes sata levyalan ammattitutkintoa ja kymmeniä osatutkintoja. Noin puolet tutkinnoista on suoritettu Jyväskylän vaneritehtaalla ja loput useassa muussa UPM:n toimipisteessä.

Tällä hetkellä Jyväskylän aikuisopistolla on meneillään levyalan ammattitutkintoon valmistava koulutus Jyväskylän vaneritehtaalla, saha-alan ammattitutkintoon valmistava koulutus Kaukaan sahalla sekä henkilöstön koulutus Chudovon vaneritehtaalla Venäjällä. Uutena on alkamassa syksyllä 2014 levyalan ammattitutkintoon valmistava koulutus Pelloksen vaneritehtailla.

– Meillä koulutuksia on paljon, koska rekrytoimme uusia työntekijöitä lähes aina ammattitutkintoon johtavan koulutuksen kautta. Se on havaittu levyteollisuudessa hyväksi tavaksi saada tehtaillemme moniosaajia alalla, johon ei ole varsinaista ammatillista perustutkintoa.

– Jyväskylän aikuisopiston kanssa olemme luoneet toimivan järjestelmän, jossa koulutuksia varten on yhdessä sovittu perusrunko, jonka pohjalta sitten suunnitellaan kulloinenkin koulutus. Se nopeuttaa ja yksinkertaistaa asioiden etenemistä, Räisänen toteaa.

UPM – The Biofore Company
  • UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Yhtiön tuotteet perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä.
  • UPM:llä on kuusi liiketoiminta-aluetta: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood.
  • UPM:n palveluksessa on noin 21 000 henkilöä.
  • Yhtiöllä on toimintaa 65 ja tuotantolaitoksia 14 maassa.
  • Vuosittainen liikevaihto noin 10 miljardia euroa.

UPM_logo_RGB_08_with_safety_area.jpg

UPM ja Jyväskylän aikuisopisto

> Yhteistyötä 1990-luvun lopulta lähtien.

> Jyväskylän aikuisopiston järjestämissä koulutuksissa suoritettu lähes 100 levyalan ammattitutkintoa ja kymmeniä osatutkintoja sekä useita levymestarin ja sahamestarin erikoisammattitutkintoja sekä kunnossapidon ammattitutkintoja

> Kaikkiaan koulutettavia ollut noin 250.

> Koulutusta järjestetty Heinolan, Jyväskylän ja Pelloksen vaneritehtailla, Kalson, Keuruun ja Lohjan ja viilutehtailla, Kaukaan ja Korkeakosken sahoilla, Lahden jalostetehtaalla sekä Venäjällä Chudovon vaneri- ja viilutehtailla.