ammattiopistot_sote2.jpg

Turvallisuusalaa koskevat SORA-vaatimukset

Turvallisuusalan perustutkintoon, vartijan ammattitutkintoon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon valitulle opiskelijalle turvallisuuteen, terveydellisiin tekijöihin ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä ja turvallisuusalan ammatillisten tutkintojen perusteissa on tarkennukset terveydentilavaatimuksista opiskelijavalinnassa. (Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja, SORA-lainsäädäntö).

Terveydentila tai toimintakyky ei saa olla esteenä opiskelijavalinnalle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (330/2015) määrätyissä turvallisuusalan perustutkinnossa, vartijan ammattitutkinnossa ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät eikä estettä voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:

  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata.
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Opintoihin hakeutuminen ja opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheessa sinua pyydetään arvioimaan omaa terveydentilaasi suhteessa turvallisuusalan ammattien asettamiin vaatimuksiin.

Opiskelijana sinun on ilmoitettava jo opintojen hakuvaiheessa, onko sinulta peruutettu aikaisemmin opiskeluoikeus turvallisuuteen liittyvien, terveydellisten tekijöiden tai toimintakyvyn vuoksi. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös, jos olet opiskelijana salannut aikaisemman opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista turvallisuusalan ammatillisissa tutkinnoissa, jos opiskelija on vaarantanut toistuvasti tai vakavasti henkilön terveyden tai turvallisuuden ja osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa tai ei täytä terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä. Oppilaitoksella on oikeus määrätä tarvittaessa opiskelija terveydentilatutkimuksiin.

Rikostausta

Opiskelupaikan saanti edellyttää nuhteettomuutta (ei saa olla väkivalta-, huume- eikä epärehellisyysrikoksia). Hakijoille tehdään taustatarkistus Poliisin toimesta.

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainestestausta koskevan todistuksen, jos opiskelija on huumeiden vaikutuksen alaisena opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa tai on riippuvainen huumeista. Lisäksi lain määräämien muiden edellytysten tulee täyttyä.

Opiskeluoikeuden peruuttamisessa pyritään opiskelijalle etsimään muita sopivia koulutusvaihtoehtoja.

Lisätietoja voit kysyä opintojen alkaessa vastuukouluttajalta tai opinto-ohjaajalta.

Opiskelu / Soveltumattomuus opiskeluun / Turvallisuusalaa koskevat SORA-vaatimukset Tulosta sivu