ammattiopistot_sote2.jpg

Huumausainetestaus ja kurinpito

Huumausainetestaus koskee kaikkia koulutuskuntayhtymässä opiskelevia opiskelijoita kaikissa tutkinnoissa, myös ennen 1.1.2012 aloittaneita.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (951/2011 34 a §) asettamin edellytyksin koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Laki edellyttää lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja kun opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen esimerkiksi vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä ja terveyttä.

Koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Opiskelijalle tehtävään huumausainetestaukseen sovelletaan muutoin, mitä työterveyshuoltolain (1383/2001) 19 §:ssä säädetään työntekijän testauksesta.

Kurinpitoon liittyvän kirjallisen varoituksen antamisesta sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä on kerrottu laissa ammatillisesta koulutuksesta kohdissa (951/2011 35 § ja 35 a §).

Opiskelu / Soveltumattomuus opiskeluun / Huumausainetestaus ja kurinpito Tulosta sivu