Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_järjestyssäännöt.jpg

Jämsän ammattiopiston järjestyssäännöt

Rehtorin viranhaltijapäätös 130/10/15.5.2012

Johdanto

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kaikilla työyhteisön jäsenillä tulee olla oikeus ja mahdollisuus tehdä työtään tuloksellisesti.

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda edellytykset koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä luoda perusta Jämsän ammattiopiston opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Säännöt ovat välttämättömiä opiskelijoiden, opettajien ja työntekijöiden vastuun, velvollisuuksien ja oikeuksien selvittämiseksi sekä kaikkien oikeusturvan takaamiseksi. Järjestyssäännöt ohjaavat opiskelijoita työelämän vaateisiin ja vastuulliseen käyttäytymiseen päivittäisessä työskentelyssä. 

Järjestyssääntöjen soveltamisalue

Järjestyssääntöjä sovelletaan Jämsän ammattiopistoon.

Ammattiopistoon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia kiinteistöjä, kalustoa, välineitä, omaisuutta ja piha-alueita.

Opiskeluksi katsotaan myös muualla järjestettävät tilaisuudet sekä opintomatkat. Työssäoppimisen aikana sekä tutustumis- ja opintokäyntien kohteissa noudatetaan ensisijaisesti kyseisen paikan sääntöjä sekä soveltuvin osin Jämsän ammattiopiston järjestyssääntöjä.

Nämä järjestyssäännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja asetuksen mukaisesti Jämsän ammattiopistossa noudatettavaksi. Ne on vahvistanut tulosalueen johtaja viranhaltijapäätöksellään 38/29.6.2009 ja ne ovat tulleet voimaan 29.6.2009. Tulosaluejohtaja on muuttanut sääntöjä päätöksellään 130/10/15.5.2012 ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2012. 
 
1 § Käyttäytyminen
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä, siisteyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja ammattiopiston kaikissa tiloissa, ulkoalueet mukaan lukien. Asiallinen käyttäytyminen ja häirinnän välttäminen on kaikkien asia. Tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi henkilökuntaan kuuluvalle. 
 
2 § Opetukseen osallistuminen
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti, ellei hänelle ole myönnetty vapautusta. Opiskelijan tulee suorittaa hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja määräaikaan mennessä.

Opiskelija on velvollinen hankkimaan opiskelussa tarvittavat kirjat, materiaalin, työvälineet ja työvaatetuksen.

Opetus alkaa ja päättyy täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtina ellei muuten ole sovittu. 
 
3 § Tupakointi
Kaikki ao-oppilaitokset ovat savuttomia 1.8.2010 alkaen. Tupakointi on kielletty kaikissa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa, sen hallinnoimissa tiloissa ja tilojen yhteydessä olevilla ulkoalueilla. Savuttomuus koskee jokaista: sekä opiskelijoita että henkilökuntaa.

Myös muiden tupakkatuotteiden käyttö (nuuska) tai niiden kaltaisten tuotteiden (sähkötupakka) käyttö on kielletty oppilaitoksen tiloissa ja alueella.

Tupakointiin, muiden tupakkatuotteiden tai niiden kaltaisten tuotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa eikä alueella. 
 
4 § Alkoholi, huumeet ja muut päihteet 
Päihteiden, huumeiden ja vastaavien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty ammattiopiston alueella, työssäoppimispaikoilla ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa.

Opiskelija on velvollinen esittämään huumausainetestausta koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai hänellä on riippuvuus huumeista. Lisäksi edellytyksenä on, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi tai jos opiskelija vaarantaa vakavasti itsensä tai toisen henkeä tai turvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, salassapitosäännösten suojaa tai merkittävästi lisää huumausainekaupan tai leviämisen riskiä. 
 
5 § Oppilaitoksen omaisuus
Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä ja hoidettava huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta ja katoamisesta on viipymättä ilmoitettava ammattiopiston henkilökunnalle. Huolimattomuudesta ja tahallisuudesta aiheutunut omaisuuden tärveleminen tai katoaminen on korvattava.
Tahallisista palohälytyksistä aiheutuneet kustannukset on korvattava.

Ammattiopisto ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään arvoesineistä tai rahoista. 
 
6 § Seuraamukset rikkomuksista
Opiskelija, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä, käyttäytyy väkivaltaisesti, kieltäytyy huumausainetestitodistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita toimintakykyä heikentävästi muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin, rangaistaan kurinpidollisesti antamalla kirjallinen varoitus. Jos teko on vakava tai epäasiallinen käyttäytyminen jatkuu kirjallisen varoituksen jälkeen, opiskelija voidaan erottaa määräajaksi.

Opetusta häiritsevä tai väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä opiskelija voidaan poistaa jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilanteesta.

Jos opetus tai siihen liittyvä toiminta kohtuuttomasti vaikeutuu opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi tai muiden henkilöiden turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi, voidaan häneltä evätä oikeus opiskeluun enintään kolmen työpäivän ajaksi.
Opiskelija, joka ei noudata poistumiskehotusta, voidaan poistaa tilanteesta/oppilaitoksen alueelta käyttäen tilanteen vaatimia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolusteltavina huomioiden opiskelijan ikä, tilanteen uhkaavuus, vastarinnan vakavuus ja tilanteen kokonaisarviointi.

Järjestyssäännöt Tulosta sivu