Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_arviointia.jpg

Arviointi

Tutkinnon osan arviointi

Tutkinnon osat arvioidaan kolmiportaisesti asteikolla tyydyttävä (1), hyvä (2), kiitettävä (3). Vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella arvioida suoritetuksi ilman arvosanaa, jolloin opintokorttiin ja tutkintotodistuksen päättötodistukseen tulee suoritusmerkintä S.

Tutkinnon osa koostuu opintojaksoista, joiden arviointikohteet ja -kriteerit opettaja selvittää opintojen alkaessa. Arviointikriteerit kertovat, millaista osaamista opiskelijan tavoittelemaan arvosanaan edellytetään. Tutkinnon osan arviointisuunnitelma löytyy opetussuunnitelmasta.

Opettaja vastaa arvioinnista ja hän voi käyttää arviointitietoina opiskelijan itsearviointia, vertaisarviointia, työelämän edustajien suorittamaa arviointia sekä erilaisia kirjallisia ja suullisia tuotoksia. Opettaja kertoo käytettävät arviointimenetelmät opintojakson alussa. Työssäoppimisen jaksoilla arviointiin osallistuvat myös työpaikkaohjaajat.

Opiskelija saa tiedon arvioinnista kahden viikon kuluessa opintojakson päättymisestä. Arvosanat ovat nähtävillä opintokortissa, jota pääsee katsomaan Wilma-järjestelmän kautta omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. 

Näyttöjen arviointi

Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen. Näytöt ovat osa opiskelijan arviointia ja hän saa niistä erillisen tutkintotodistukseen kuuluvan näyttötodistuksen. Lisäksi näytöillä on vaikutusta tutkinnon osien arviointiin. Näyttöjä on useita, ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja ne järjestetään pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä.

Arvioinnin oikaisu

Jos opiskelija on tyytymätön opettajan tekemään arviointiin, hän voi tehdä oikaisupyynnön. Oikaisua voi pyytää arvioinnin tehneeltä opettajalta tai rehtorilta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon arvioinnista (2 viikkoa opintojakson jälkeen). Oikaisupyynnön voit tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

Oikaisupyynnön tekemistä varten on lomake, joka on tällä sivulla liitetiedostona. Sen  saa myös opintotoimistosta tai opinto-ohjaajalta. Opinto-ohjaajat neuvovat arviointia koskevissa asioissa.

Oikaisupyynnön seurauksena opettaja tekee uuden arviointipäätöksen, jonka opiskelija saa kirjallisena. 

Oikaisupyyntö arvioinnin oikaisupäätökseen

Jos opiskelija on tyytymätön arvioinnin oikaisupäätökseen, voi tehdä toisen vapaamuotoisen oikaisupyynnön Jyväskylän näyttötoimikunnalle tai Jämsän näyttötoimikunnalle. Tämä oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava rehtorille 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen uusinta-arvioinnista.

Näyttötoimikunta arvioi arvioinnin oikeudenmukaisuutta tutustuttuaan arviointiaineistoon ja mahdollisesti kuultuaan asianosaisia. Näyttötoimikunta voi myös määrätä uuden arvioinnin. Silloin arviointia on tekemässä eri opettajat. Näyttötoimikunnan päätös on lopullinen, eikä siitä voi enää pyytää oikaisua.

Arviointi Tulosta sivu