Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän ammattiopisto_Hakeminen.jpg

Harkintaan perustuva valinta

Opintojen aloituspaikka voidaan myöntää myös hakijan pistemääristä riippumatta, niin sanotun harkintaan perustuvan valinnan kautta. Harkintaan perustuvan valinnan kautta opiskelemaan voi päästä enintään 30 % aloittavan ryhmän opiskelijoista. Harkintaan perustuvassa valinnassa opiskelupaikkaa hakeva henkilö on mukana myös tavanomaisessa yhteishaun valinnassa.

Hakija voi hakea halutessaan harkintaan perustuvan valinnan kautta kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoiveisiin. Hakijan koulutustarpeet ja mahdollisuus selvitä opinnoista otetaan aina huomioon, kun pistejärjestyksestä poiketaan.

Harkintaan perustuvan valinnan tukena Jämsän ammattiopistossa on käytössä valtakunnallisesti yhtenäinen oppimisvalmiuksia mittaava koe. Kaikki Jämsän ammattiopiston ensisijaiset harkintaan perustuvan valinnan hakijat kutsutaan kokeeseen.

Harkintaan perustuvassa valinnassa voit vedota seuraaviin syihin

1. Oppimisvaikeudet

Hakija hakee harkintaan perustuvassa valinnassa, kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Hakijan on toimitettava Jämsän ammattiopistoon lääkärin tai psykologin lausunto ja ajantasainen erityisopettajan lausunto. Lausunnossa oleellista on, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti hakijan selviytymisessä opinnoista.

Opiskelijaa suositellaan hakemaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos perusopetus on kokonaan tai suurelta osaltaan yksilöllistetty.

2. Sosiaaliset syyt

Hakija hakee harkintaan perustuvassa valinnassa, kun hakijalla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Hakijan on toimitettava ajantasainen asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, lääkäri, sosiaalitoimi tai kuraattori), josta käy ilmi, miten asia on vaikuttanut oppilaan suoriutumiseen opinnoista.

3. Koulutodistusten vertailuvaikeudet

Hakija hakee harkintaan perustuvassa valinnassa, jos perusopetuksen päättötodistus on jäänyt hyvin puutteelliseksi tai puuttuu kokonaan tai kun hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla. Kaikki ulkomaisella todistuksella hakevat hakijat hakevat harkintaan perustuvassa valinnassa.

Oppilaitos selvittää kielikokeen avulla sellaisten hakijoiden kielitaidon, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli.

Hakijan on toimitettava Jämsän ammattiopistoon viimeiset todistuskopiot sekä vieraskielisistä todistuksista virallisen kielenkääntäjän suomennokset tai suomalaisen viranomaisen (esim. lähettävän oppilaitoksen opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai rehtori) allekirjoittama selvitys miksi koulutodistus puuttuu.

Opiskelijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. 

Hakeminen harkintaan perustuvassa valinnassa kevään yhteishaussa

Hakija täyttää sähköisen yhteishakulomakkeen ja valitsee lomakkeesta ne perustutkinnot, johon hän haluaa hakea harkintaan perustuvassa valinnassa.

Hakija lähettää kopion tai kopiot yhteishakuhakemuksestaan sekä liitteet, joihin hän haluaa vedota harkintaan perustuvassa haussa (lääkärinlausunnot ja muut lausunnot, joiden tulee kuvata hakijan tämän hetken tilannetta) jokaisen hakutoiveen osalta erikseen ko. oppilaitokseen.

Jämsän ammattiopistoon tulevat kaikki harkintaan perustuvan haun hakemuspaperit voi laittaa samaan kirjekuoreen, mutta jokaiseen haettavaan perustutkintoon on oltava omat hakemuspaperinsa (kopio sähköisestä hakulomakkeesta + liite/liitteet).

Harkintaan perustuvan valinnan perusteeksi tarvitaan aina liite, joka osoittaa harkintaan perustuvan valinnan perusteen. Jos hakija vetoaa eri perustutkinnoissa eri harkintaan perustuvan valinnan perusteisiin, voivat liitteet eri perustutkintoihin olla erilaiset. Jos hakijalla on harkintaan perustuvan valinnan hakutoiveita muihin oppilaitoksiin, niihin on lähetettävä omat hakemuksensa.

Kaikki Jämsän ammattiopistoon tulevat harkintaan perustuvan valinnan hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen:

Jämsän ammattiopisto
Harkintaan perustuva valinta
PL 24
42301 Jämsänkoski

Hakemuksesi käsitellään Jämsän ammattiopistossa ja saat kutsun oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen huhtikuun aikana. Osallistut vain yhteen oppimisvalmiuskokeeseen, mutta myös muiden hakutoiveidesi oppilaitokset saavat kokeesi tulokset.

Koe on oppilaitoksen tietokoneella tehtävä testi, joka mittaa yleisiä oppimisvalmiuksia, kuten matemaattista ajattelua, sanallista- ja kuvallista päättelykykyä. Kokeesta ei voi saada miinuspisteitä eikä siitä voi saada hylättyä, vaan se voi parantaa mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan. Koe kestää korkeintaan tunnin.

Oppimisvalmiuksia mittaava koe järjestetään keskiviikkona 4.5.2017 klo 12.00 osoitteessa Koulutie 12, Jämsänkoski.

Valitus- ja muutoksenhaku valinnasta

Ensisijaisesti hakija voi hakea muutosta päätökseen opiskelijaksi ottamisesta ottamalla yhteyttä rehtori Petteri Järviseen. Mikäli sovittelumenettelyllä ei päästä asiasta yhteisymmärrykseen hakija voi hakea muutosta päätökseen opiskelijaksi ottamisesta valittamalla Aluehallintovirastoon.

Lisätietoja ja haku

www.opintopolku.fi

Jämsän ammattiopiston harkintaan perustuva valinta: Koulutuspäällikkö Ari Porki

Koulutusaloihin liittyvät asiat: Opinto-ohjaajat

Valintaperusteet / Harkintaan perustuva valinta Tulosta sivu