Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_aikuisten.jpg

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelevan toimeentulo

Omaehtoisella koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, johon henkilö on hakeutunut omasta aloitteestaan.

Opintotuki 

Omaehtoisen koulutuksen ajalta on mahdollista saada opintotukea. Se koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Asumismuoto ja perheolosuhteet ratkaisevat, kuuluuko opiskelija asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Lisätietoja opintotuesta saa Kansaneläkelaitokselta.

Opintorahaa, opintolainaa ja asumislisää koskevan hakemuksen voi jättää myös opintosihteerille. He antavat myös tarvittaessa opintotuen hakemiseen liittyviä ohjeita.

Aikuiskoulutustuki 

Aikuiskoulutustukea voi saada palkansaaja tai yrittäjä, joka on ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta. Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajan. Tuen suuruus vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää.

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää opintovapaalle tai koulutuksen perusteella palkattomalle vapaalle jäävälle henkilölle. Opintovapaan tulee kestää vähintään 2 kuukautta. Jos opintovapaa-aika ei ole kokonaan palkatonta tai opiskelu on jaksottaista tai osa-aikaista, tukea haetaan jälkikäteen soviteltuna aikuiskoulutustukena ja tuen määrässä huomioidaan ansaitut tulot. Lisätietoja saa Koulutusrahastosta. 

Opiskelu työttömyysetuudella

Työtön työnhakija voi hakeutua opiskelemaan työttömyysetuudella seuraavin ehdoin:

  • työnhakija on yli 25-vuotias 
  • työnhakija, joilla on TE- toimistossa todettu koulutustarve (aikaisempi koulutus ei työllistä) 
  • koulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa (TE - toimistossa) ennen opintojen alkamista 
  • koulutuksen tulee olla päätoimista (3 ov/kk tai 25 h/vko). 

 

Opiskelun aikana työttömyysetuuden lisäksi voi saada mahdollisesti muutosturvalisää ja korotettua ansio-osaa. Yläpitokorvaus on 9 euroa, ja korotettuna 18 euroa opiskelupäivältä. Tuen enimmäiskesto koulutuskokonaisuuteen on 24 kuukautta. Työttömyysetuudella opiskellessa kassapäivät kuluvat koulutuksen aikana. Lisätietoja saa TE-toimistoista tai TE-toimistojen internetsivuilta.

Ammattitutkintostipendi 

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää näyttötutkintona suoritettuun ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon. Amattitutkintostipendiä voi hakea henkilö, joka on tutkintoa suorittaessaan alle 64-vuotias ja joka on ollut työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta. Ammattitutkintostipendi maksetaan kertakorvauksena, ja sitä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Tarkempaa tietoa  ammattitutkintostipendistä saa Koulutusrahaston verkkosivuilta, joilta voi myös tulostaa hakemuslomakkeen. 

Opintovapaa 

Opintovapaa tarjoaa opiskelumahdollisuuden työssä käyville. Työsuhde jatkuu opintovapaan aikana, mutta työntekijälle ei makseta palkkaa ilman erillistä sopimusta. 

Opintovapaalla voi olla enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Vapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden mutta vähintään kolme kuukautta, opintovapaan pituus on enintään viisi päivää. 

Kahden vuoden opintovapaata voi hakea, jos päätoiminen työsuhde on kestänyt vähintään vuoden yhdessä tai useamassa jaksossa. 

Viiden päivän opintovapaata voi hakea, jos päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään kolme kuukautta yhdessä tai useammassa jaksossa. 

Opintovapaan saaminen edellyttää aina erikseen hakemista. Yli viisi työpäivää kestävä opintovapaa haetaan työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen vapaan alkua.Jos opintovapaa kestää enintään viisi työpäivää, sitä haetaan kirjallisesti tai suullisesti vähintään 15 päivää ennen opiskelun alkua.  

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaata voi käyttää kaikenlaiseen koulutukseen. Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijöiden työssä jaksamista, ja sen voi käyttää haluamallaan tavalla, esimerkiksi opiskeluun. Vuorotteluvapaalla työntekijä on vapaalla, mutta hänen palvelussuhteensa työnantajaan jatkuu. Vapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta, joka on 70–80 % työttömyyskorvauksesta. 

Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi henkilön, joka on työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana. Vuorotteluvapaan pitää kestää vähintään 90 kalenteripäivää, ja sen enimmäiskesto on 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaata voi hakea kokoaikatyössä oleva tai vähintään 75 prosenttia kokoaikatyöstä tekevä henkilö. Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kymmenen vuoden työhistoria ja vuoden yhtäjaksoinen palvelussuhde samaan työnantajaan. 

Koulumatkatuki 

Koulumatkatuen saamisen edellytykset voit selvittää osoitteesta  www.kela.fi