Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_aikuiskoulutus.jpg

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Terveydentilavaatimukset ja soveltumattomuus opiskeluun (SORA-säädökset)

1.1.2012 ovat tulleet voimaan ns. SORA-säädökset (Opiskeluun SOveltomattomuuden RAtkaisuja). Niiden tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin.

Säädöksillä pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Säädöksissä turvataan opiskelijan oikeusturva ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksen pääperiaate on edelleen esteettömyys.

Lakimuutokset koskevat

  • lakia ammatillisesta koulutuksesta
  • lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
  • ammattikorkeakoululakia
  • yliopistolakia
  • rikosrekisterilakia
  • lakia opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta. 

 

1.1.2012 ovat tulleet voimaan Opetushallituksen määräys 38/011/2011 ammatillisten perustutkintojen muuttamisesta ja määräys ammatti- ja erikoisammattitutkintojen muuttamisesta 39/011/2011.

Säädöksissä on kaikkia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja koskevia säädöksiä. Tämän lisäksi on tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia opiskelijaksi ottamiseen ja säädöksiä opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyen humanistisella ja kasvatusalalla, tekniikan ja liikenteen alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen tai liikenteen turvallisuus sitä edellyttävät, opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen koulutukseen hakeutumisen yhteydessä.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset sisältyvät humanistisen ja kasvatusalan, tekniikan ja liikenteen alan, luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ammatillisten perustutkintojen perusteisiin (Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset). Nämä vaatimukset koskevat 1.1.2012 jälkeen opiskelun aloittaneita opiskelijoita.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden laissa määrättyjen perusteiden mukaisesti asetuksessa mainituilla aloilla.

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on terveydenti-laan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydentilan toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämättömiä opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn selvittämiseksi. Koulutuksen järjestäjä vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä opiskeluoikeuden arviointia varten antaa ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä.

Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskelija, jolta on peruutettu opiskeluoikeus em. seikkojen vuoksi, voi hakea koulutuksen järjestäjältä opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskelijan tulee toimittaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat lausunnot.

Huumausainetestaus ja kurinpito

Huumausainetestaus koskee kaikkia koulutuskuntayhtymässä opiskelevia opiskelijoita kaikissa tutkinnoissa, myös ennen 1.1.2012 aloittaneita.

Lain (951/2011 34 a §) asettamin edellytyksin koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Opiskelijalle tehtävään huumausainetestaukseen sovelletaan muutoin, mitä työterveyshuoltolain (1383/2001) 19 §:ssä säädetään työntekijän testauksesta.

Kurinpitoon liittyvän kirjallisen varoituksen antamisesta sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä on kerrottu laissa ammatillisesta koulutuksesta kohdissa (951/2011 35 § ja 35 a §). 

Jämsän ammattiopisto / Aikuiskoulutus / Hakeutuminen / Opiskelijaksi ottamisen edellytykset Tulosta sivu